Forsiden

Høringssvar fra Vidar Senneset

Dato: 01.10.2019

Kjære regjering.

Dere står på bakgrunn av den raseringen som vindkrafts bransjen nå gjennomfører i inngrepsfri Norsk natur, bak det største sviket vi har opplevd mot landet.

Dette skjer ved at dere har gitt deres støtte til Frp’s instruksjoner overfor NVE, i den hensikt å omgjøre Norsk natur vi hittil har tatt for gitt, til industriområder for vindkraft.

Det er gitt konsesjoner som raserer plante, fugl og dyreliv.

Vindturbinene fungerer som drapsmaskiner overfor insekter, trekkfugler, ugler, ørner m.m. og avgir lyd og bevegelser som ødelegger livsområder og naturlige fluktområder for de arter som lever i disse områdene.

Turbinene avgir blinkende lys om natten som ikke er forenelig med fugler og dyreliv. Hver turbin avgir infralyd som det nå forske konsekvensene av, og som det ser ut som svekker hjertemuskelen hos dyr og mennesker så mye som inntil 20%. Slik svekkelse endrer blodomløpet. I tillegg avgir hver vindturbin lavfrekvent lyd som mennesker ikke hører, og som i en radius av 3000-3500 meter rundt hver turbin trenger seg inn i hus og igjennom indre organer hos mennesker, dyr, fugler m.m. og resulterer i alvorlige helseplager for de arter og mennesker som bor og lever i disse områdene. Det er ikke tatt hensyn til disse alvorlige konsekvenser i konsesjoner som nå er gitt eller i byggeområder som er igangsatt.

Myrer i skogsområder som lagrer karbon og gir bosted for særegne fugler, insekter og planter blir tørket ut. LNF områder som ellers hittil har vært godt vernet, omgjøres nå til industriområder for vindkraft.

Vindturbinene krever store naturødeleggelser under frakt og montering. Lengden på bladene til vindturbinene, krever store naturinngrep for å frakte i kupert naturterreng. Hver eneste vindkraftsområde bruker daglig i anleggsperioden flere tonn med sprengstoff. Dette skjer i boområder for mikroorganismer, insekter, fugl og ulike arter med dyr. Dette skjer også i hekketiden og mange arter blir nå hensynsløst total utryddet fra sine siste leveområder, eksempelvis Smølalirypa på Frøya.

Å omgjøre Norsk natur til områder for vinindustri, var av politikerne aldri fremmet som sak, og forvaltningen med nye regler og bestemmelser ble ikke offentliggjort på en slik måte at folk og naturvernorganisasjoner har fått med seg omfanget. Tvert imot. Beslutninger har blitt holdt under radaren og tatt uten at folk har fått vært en del av prosessen.

Arbeidet med å omgjøre inngrepsfri natur om til industriområder for vindkraft, utføres nå i så stort tempo i så store naturområder og uten kontroll eller kvalitetssikring fra myndighetene, at vi akkurat nå mens dette leses står overfor den største katastrofen tenkes kan.

Villtige mikroorganismer som våre arter i Norge er avhengig av, går tapt i store områder rundt der det skytes med sprengstoff. Biomangfold som ifølge FN-panelet er større krise enn klimakrisen, blir rasert under ditt styre som statsminister.

Det Norge nå utfører går stikk i strid med FNs bærekraftmål og de internasjonale Aichi-målene for naturmangfold innen 2020.

Dette er et svik mot naturen og et svik mot folket som har valgt dere til å representere sine interesser.

Vi ber om at igangsatte prosjekter stoppes, konsesjoner trekkes tilbake og foretar grundige undersøkelser rundt konsekvensene av vindkraftutbyggingen i Norsk natur. Naturødeleggelsene må identifiseres, kartlegges og kunnskapsgrunnlaget må dokumenteres. Vårt ansvar for å bevare den siste inngrepsfrie villmark i Europa, og bevare dets biomangfold må prioriteres akkurat nå.

Når det gjelder vindturbiner til havs synes det som regjeringen er villig til å risikere havøkologi uten at infralyds påvirkning i sjø mht. fisk og sjøpattedyr er vitenskapelig undersøkt i forkant. Dette vil i så fall være risiko for å kunne ødelegge levevilkårene for mange ulike arter. Dersom man går inn for å utplassere et stort antall vindturbiner i det marine miljøet uten å kjenne konsekvensene for livet i havet, vil en økologisk katastrofe med kollaps i viktige gytebestander kunne være resultatet. Også for store havpattedyr som er avhengig av lyd for å kommunisere og for å finne maten sin ved ekkolokasjon, er det en forutsetning å undersøke konsekvenser for, før eventuell igangsetting.

Om det er så enormt viktig for dere å utbygge fornybarenergi i landet vårt for å vise dere frem til resten av verden er den absolutt enkleste plassen å begynne med vannkraft. Det står enorme mengder med turbiner og generatorer rundt i landet som ikke er gjort noe med siden 30-60 tallet og om ikke eldre, begynn med å oppgradere disse og få en mye betre virkningsgrad ut av dette.

Vær så snill å skaff dere mer kunnskap om dette temaet, om dere ikke vil lytte til folket så lytt i det minste til alle våre eksperter rundt i landet som har bred kunnskap og erfaring rundt dette temaet. Ikke utenlandske firmaer som kommer kun for å selge. Undersøk hva andre land har erfart, USA, Australia, Danmark, etc.

Det er aldri for seint å gjøre endring. Ikke svikt folket på denne måten. Finn en annen vei. Og ikke la dere bli påvirket av media.

Mvh

En bekymret borger.