Høringssvar fra Marit J. Rørvik

Dato: 30.09.2019

Høyringssvar - Nei til utbygging av vindkraft på Stordøya og Norge!

Frå «Miljøstatus» utgitt av Miljødirektoratet:

«Større sammenhengende naturområder er viktige som leveområder og forflytningskorridorer for arter, og de har betydning for naturens evne til å tilpasse seg klimaendringer. Informasjon om utviklingen av inngrepsfrie områder er derfor også med på å gi informasjon om tilstanden i norsk natur. De fleste tyngre inngrepene i naturen er irreversible, slik at verdien for naturmangfold vanskelig kan gjenskapes. Større sammenhengende naturområder er også viktige som turområder, for landskapskvaliteter, landskapsvariasjon og for naturopplevelse. Større områder uten tyngre tekniske inngrep er en viktig del av den norske naturarven og er ansett som en knapphetsressurs både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Områdene inneholder dermed viktige kvaliteter også med tanke på kommende generasjoner.»

Vindkraft på Stordøya:

Det er nok anleggsvegar, parkeringsplassar, tilførsellinjer og vindmøller som innskrenkar leveområda for fugle- og dyrelivet på Stordafjellet no. Det vesle som er igjen av urørt natur på øya Stord må vernast mot vidare utbygging og uoppretteleg skade!

Resten av fjellheimen på Stord er eit unikt og fantastisk fjellområde i havgapet som MÅ vernast, slik at kommande generasjonar kan få flotte naturopplevingar i urørt natur. Å ta vare på dei urørte naturområda er også ein viktig del av løysinga på klimautfordringane.

Vindmøller på fjell er hjerterått for natur, dyr, fuglar og folk. Derfor er svaret NEI.

Med helsing

Marit J. Rørvik