Høringssvar fra Siri Øien

Dato: 30.09.2019

STOPP ALL VINDKRAFTUTBYGGING PÅ LAND!

I tiden siden konsesjonene for de fleste vindkraftanleggene ble gitt, har det meste endret seg, og det er på tide å stoppe opp og ta et steg tilbake.

Kunnskap og nye rapporter om truet dyreliv, helseskader , FN sin klimarapport 2019 , det totale klimaavtrykket osv osv er en del av denne endringen og kunnskapen.

Kunnskapen om at det har vokst frem et marked, som gir økonomisk stor gevinst for en del av aktørene i dette markedet, er også en del av aspektet.

NVE har også vist seg å mangle den kompetansen og ydmykheten som trengs for å forvalte våre felles naturresurser. Dette ved å overkjøre/overhøre instanser som kommer med faglig godt begrunnede merknader og rapporter under konsesjonsbehandlingen.

Dette har ført til at "folket" ikke blir hørt, som igjen fører til politikerforrakt, forrakt og ingen tillit til maktapparatet (politiet), avmakt og fortvilelse og til slutt tap av troen på demokratiet!

Norges uberørte natur er unik, og ved å bygge ned områder slik tenkt, vil dette gi uoprettelige skader som vi siden skal overføre til kommende generasjoner.

NEI TIL VINDINDUSTRI I NORSK NATUR