Forsiden

Høringssvar fra Bernt Øien

Dato: 19.04.2019

Høringsuttalelse fra Bernt Øien på Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Den 1. april i år la NVE (Norges Vassdrag og Energidirektorat) fram «Nasjonal ramme for vindkraft». Denne viser muligheter for og intensjoner om en storstilt utbygging av landbasert vindkraft i Norsk natur. Den «Nasjonale rammen» kommer i tillegg til de vindkraftutbygginger som er foretatt i Norge opp til i dag. For Trøndelags del blir det særlig ille med de store utbyggingsmuligheter for vindkraftindustrien som Nasjonal ramme for vindkraft tilkjennegir her i fylket. Våre naturkvaliteter slik vi kjenner disse i dag vil bli sterkt forandret eller ødelagt for framtiden . Norge baserer hele sin elektrisitetsproduksjon på fornybar vannkraft slik at begrepet «Det grønne skiftet» ikke er dekkende da vi som nasjon er best i verden på dette feltet. Det er også grunn til å nevne at Norge representerer under en promille av verdens befolkning for å sette dette i perspektiv. Norge bør oppgradere sine vannkraftverk, og satse på ENØK og utvikle havvind før naturen raseres med utbygging av landbasert vindkraft

På denne bakgrunn bør all landbasert vindkraftutbygging stanses for å verne om vår natur.

Melhus 19 april 2019

Bernt Øien