Høringssvar fra Trondhjems Turistforening

Dato: 01.10.2019

PS: Kartskissene er viktig for forståelsen av uttalelsen. De ligger i vedlagt pdf

Olje og Energidepartementet

postmottak@oed.dep.no

Trondheim 30. september 2019

Høringsuttalelse til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

Innledning

Trondhjems Turistforening (TT) er en organisasjon som legger til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv i den sørlige delen av Trøndelag. Vårt formål er også å arbeide for å sikre friluftslivets naturgrunnlag. Foreningen er tilknyttet Den Norske Turistforening.

TT har 22 400 medlemmer, vi driver 18 turisthytter og merker og tilrettelegger 1000 kilometer stier i fjellet. Foreningen gjennomfører ca 650 små og store arrangementer med 45 000 deltakere i løpet av et år, og ikke minst bidrar våre medlemmer med 35 000 dugnadstimer. Det er lokale turlag på Fosen, Hitra og Frøya, og lokale lag for barn og familier i 16 av «våre kommuner.» Aktivitetene drives både i fjellet, i markaområdene og i folks nærområder.

Trondhjems Turistforening skal bidra til naturopplevelser for livet til alle. Kjærligheten til natur og respekt for plante og dyreliv og intakte økosystemer er en viktig drivkraft i vårt arbeid. Vi vet at naturen er sårbar, at vårt forbruk og inngripen bidrar til en stadig raskere forringelse av naturområdene våre. Dette er våre barnebarns friluftsområder, og våre innspill i denne saken må ses i lys av denne holdningen. Vi kan ikke løse klimakrisen ved å ødelegge naturen.

Vi henviser også til høringsuttalelser fra Den Norske Turistforening, og Forum for Natur og Friluftsliv i Trøndelag. De er langt mer omfattende og omhandler sentrale tema i denne debatten som er mer generelle. TT stiller seg bak konklusjonene i disse, og vil i denne omgangen være konkret på de lokale konsekvensene for våre områder.

Hovedkonklusjoner

TT støtter ideen med en nasjonal ramme for vindkraft på land. Dette er i utgangspunktet et godt verktøy som gir kunnskap og grunnlag til å vurdere en samlet belastning ved utbygging.

TT mener natur og friluftslivsverdier for Midt-Norge ikke er tilstrekkelig hensyntatt i grunnlaget og må tillegges mye større vekt. Slik vi ser det er de områdene som er foreslått så verdifulle natur og friluftslivsområder at det ikke kan bygges noe ny vindkraft der

Allerede har Trøndelag fått svært mye av den allerede konsesjonsgitte vindkraften. Kysten av Trøndelag med Fosen, Hitra Frøya og Hemne er, eller er i ferd med å bli, meget hardt utbygd. Dette har nok vært medvirkende til de tydelige vedtakene i Fylkeskommunen og de berørte kommunene om at Trøndelag har tatt sin del av belastningen knyttet til grønn energiproduksjon.

Dette er inngrep, som vi nå ser konsekvensene av. De er store, og de skaper et enormt

engasjement og motstand. Den motstanden vi har sett på Frøya og i Hemne viser et ekte engasjement og fortvilelse over det tap av naturområder som følger av denne typen utbygging.

TT er opptatt av at man i for liten grad har utredet og gjennomført energisparing, effektivisering, oppgradering av vannkraftanlegg, mer offensiv bruk av solenergi, og tilsvarende satsing på andre metoder for grønn kraftproduksjon som ikke innebærer like store naturinngrep.

Kunnskapsgrunnlaget i nasjonal ramme er mangelfullt. Det må ses på som en metodesvikt at lokale kartlegginger og verdivurderinger av natur- og friluftslivskvaliteter som mange norske kommuner har gjort, eller er i ferd med å gjøre, ikke tilfredsstillende er lagt til grunn. Vi mener det ikke kan fastlegges og iverksettes en slik ramme før tilstrekkelig kunnskap er innhentet.

Dagens konsesjonspraksis oppleves som ufullstendig, urettferdig, udemokratisk og med en lite etterprøvbar samfunnsnyttevurdering av kraftbehov satt opp mot natur- og friluftslivsverdier.

Konsekvenser for friluftsliv

Vårt kompetanseområde er friluftsliv. Vårt innspill vil derfor videre være knyttet til vår kunnskap om områders betydning for friluftsliv i vår region.

I forslaget til nasjonal ramme er det gjort eksklusjoner på bakgrunn av friluftslivsverdier. Vi velger å fremholde friluftsliv i naturområder, og helst i områder med urørt preg. Når vi går på tur i fjellet søker vi naturlige opplevelser. Vår mening er at vindkraftanlegg er industriområder. Gjennom inngrep og installasjoner blir landskapet omformet så den naturlige opplevelsen ikke lenger eksisterer. Vi vil derfor advare mot argumenter som at et vindkraftanlegg også er et godt tilretteleggingstiltak for friluftsliv selv om det er lettere å komme dit.

NVEs forslag til nasjonal ramme støtter seg i veldig stor grad på Miljødirektoratets anbefalinger om friluftslivseksklusjoner, som igjen støtter seg på informasjon fra naturbase og allment kjente utfartsområder – typisk nasjonalparker og lignende. Arealbruksavveininger som dette viser også at kartleggingsmetodikken som er brukt for å kartfeste og verdisette områder for friluftsliv ikke gir noe brukbart uttrykk for hvor viktige ulike områder er. Områdeverdi for friluftsliv er knyttet til egenskaper, men først og fremst til hvordan de ligger i forhold til befolkninger og hvordan befolkningen har tilgang på ulike områdetyper.

Problemet er også at informasjonen som er lagt inn i naturbase er mangelfull. Det er svært mange kommuner i Trøndelag som ikke har lagt inn sine kartlegginger av friluftsliv her, og det er en del kommuner som ikke har gjennomført kartlegginger. Vi vil her komme med en del supplerende informasjon om friluftslivsverdier som vi mener bør være avgjørende for spørsmålet om hvorvidt NVEs foreslåtte områder skal inkluderes i nasjonal ramme eller ikke.

Nærfjellområder – svært viktige for friluftslivet

Av de drøyt 500 000 som bor i Trøndelag (inkl. studenter) bor nær 2/3 i Trondheimsområdet, i kommunene langs fjorden fra Stjørdal til Orkanger. Både antall og andel er økende. I forhold til befolkningsgrunnlaget er det små markaområder nær der folk bor i denne delen av fylket. Da er det svært viktig å ha tilgang til nære fjellområder (figur 3).

Figur 3: «Nære» fjellområder og viktige regionale friluftslivsområder i foreslåtte vindkraftområder "Indre Sør-Trøndelag" og "Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre". Kilde: FNF Trøndelag.

Både her og ellers i Trøndelag har vi attraktive nære fjellområder med mulighet for å drive allsidig friluftsliv. En stor del av befolkningen kan med reisetid mellom en halv og en drøy time nå større områder med variert skog- og fjellnatur. Variasjonen her er ofte større enn i de sammenhengende fjellområdene utenfor. Områdene har funksjon, muligheter og verdi for friluftslivet som kan sammenlignes med populære områder på Østlandet som Blefjell og Norefjell, med reisetid ca. 2 timer for Osloområdets befolkning. Befolkningen i Trondheimsregionen har gjennom lang tid dratt til traktene i og rundt Rensfjellet, Hemnkjølen, Ruten, Ilfjellet og Vennafjellet. Området Rensfjellet - Brungmarka - Kråkfjellet er det større fjellområdet som ligger nærmest til Trondheim, i avstand knapt 30 km fra byen. Dette området har også mulighet for etablering av direkte sammenheng med nærmarka nærmere byen og de store fjellområdene.

De nære fjellområdene brukes i dag til et vidt spekter av friluftsaktiviteter, som dagsturer til fots og på ski, ulike helgeturer med overnatting, jakt og fisketurer, bærturer osv. Mange turarrangement, som tradisjonelle turrenn, foregår også der. I tillegg kommer muligheten for å ta seg gjennom attraktiv natur mellom markaområdene og de store sammenhengende fjellområdene uten bruk av transportmidler. Aktiviteten utøves av befolkningen i Trondheimsregionen og i de mindre byene og tettstedene, av lokalbefolkningen og folk på de mange hyttene som etter hvert er lokalisert innafor områdene.

Disse nære fjellområdene er i dag moderat tilrettelagt. Eksempler på tiltak er anlegg av parkeringsplasser, løypepreparering, fiskekultivering og bygging av gapahuker. Turistforeningenes merkarute mellom Stjørdal og Sylan går gjennom et slikt fjellområde, og en tilsvarende sammenheng Trondheim (Klæbu) mot Sylan er planlagt, men ikke realisert. Av annen tilrettelegging kan vi nevne Trondheimsstudentenes «koienett», som i hovedsak er etablert i disse områdene med kort reiseavstand og tilgjengelighet med kollektivtransport. Det er ganske betegnende for verdien som friluftsområde at de mest besøkte koiene ligger slik til.

For utøving av et miljøvennlig og allsidig friluftsliv uten unødig lange reiseavstander er det avgjørende at de nære fjellområdene ikke ødelegges av inngrep og utbygginger. Et aktuelt moment i dag er at de fleste av disse områdene, som er svært populære utfartsområder om vinteren, ligger høyere enn markaområdene (typisk bymarka i Trondheim), og derfor blir disse de nærmeste noenlunde snøsikre områdene når vintrene blir varmere. Et annet moment er at attraktive nærfjellområder bidrar til å hindre at presset på verneområdene i de store sammenhengende fjellområdene blir for stort. Utkanten av de store fjellområdene er også mye brukt som inngangsport fra der folk bor. Å bevare friluftslivsverdiene i disse områdene er derfor svært viktig. I kartet under har vi illustrert hvordan en rekke friluftslivsverdier og interesser berøres av rammeforslaget, samt illustrert omsøkte og eksisterende vindkraftkonsesjoner for å belyse den eksisterende belastningen.

Figur 4: Illustrasjon som viser forskjellige typer friluftslivsverdier i konflikt med forslag til nasjonal ramme. Kilde: Tore Angell-Petersen.

Kartene viser at det i liten grad er tatt hensyn til de nære fjellområdene. Kartet over områdene viser at viktige turområder nært store befolkningskonsentrasjoner i Trøndelag og Nord-Møre er inkludert i rammeplanens områder.

Også de store fjellområdene berøres av forslaget til nasjonal ramme. «Indre Sør-Trøndelag» berører randsonene til Skarvan-Roltdalen nasjonalpark. Det er et område som brukes til fjellturer for stadig større grupper. Det utgjør den vestligste delen av det sammenhengende fjellområdet som strekker seg vel 15 mil fra Trondheimsfjorden i vest til Storsjön ved Östersund på svensk side. Dette er en av de viktigste og største intakte områdene ubrutt av veganlegg i Sør-Norge. Her er det også et sammenhengende nettverk av stier og hytter på begge sidene av grensen. I tillegg til å være et viktig nærfjellområde er dette området viktig som adkomst til fjellområdene østover. Området har viktige innfallsporter flere steder langs nasjonalparkgrensen i vest, hvor grensen for nasjonal ramme ligger helt inn til nasjonalparkgrensa. Vårt turkonsept, Norge på tvers går igjennom deler av området som er pekt ut som godt egnet for vindkraft. Dette turkonseptet skaper nesten 3000 gjestedøgn pr år.

Trollheimen er det andre store fjellområdet som TT tilrettelegger med stier og hytter. Trollheimen er et fjellturområde av nasjonal betydning. Nasjonal ramme berører ikke Trollheimen direkte, men i forslaget står et område sørvest for Berkåk (blå sirkel,) som aktuelt for utvidelse vestover fra Igelfjellområdet. Dette området berører det svært viktig friluftslivsområde, «Barnas Naturverden.» Dette er et fjellområde i miniatyr. Spesielt lagt til rette- og er velegnet for barnefamilier, med et nettverk av hytter og merkede stier. Dagsetappene er korte og velegnet for små føtter. Det er også et svært spennende område med mindre topper og fiskevann som gjør det spennende for barn. Svært mange familier bruker dette området som introduksjon til fjellfriluftslivet.

I nord henger fjellturområdet Trollheimen sammen med «Fjordruta.» Dette området er det vår naboforening Kristiansund og Nord-Møre som forvalter. Dette området (rød sirkel) ligger i dag inne i det foreslåtte «grenseområdet mellom Trøndelag og Møre.

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Trondhjems Turistforening med sine lokallag på Fosen, Hitra og Frøya.

(sign)

Kjell Fordal

Styreleder i Trondhjems turistforening

(sign)

Frode Støre Bergrem

Daglig leder Trondhjems Turistforening

Kopi sendt:

Medlemmene i Trondhjems Turistforening

Den Norske Turistforening

Nord-Trøndelag Turistforening

Kristiansund og Nord-møre Turistforening

Verneområdestyret i Skarvan/Roltdalen nasjonalpark

Verneområdestyret i Trollheimen Landskapsvernområde

Vedlegg