Forsiden

Høringssvar fra Nils Østenheden

Dato: 01.10.2019

Hei,

jeg mener at ingen nye vindkraftverk bør tillates i Norge og alle konsesjoner som allerede er gitt, bør revurderes.

Det er ikke fremlagt dokumentasjon for et av de viktigste argumentene for utbygging av vindkraft i Norge, nemlig at dette vil kunne bidra til å redusere verdens/Europas CO2-utslipp og bidra til å nå klimamålene.

Norge har ikke behov for mer fornybar energi i form av vindkraft. Vannkraft er den beste fornybare kraftressursen som finnes og myndigheene bør legge til rette for fornyelse/ oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg ved å gjøre dette lønnsomt for energiselskpene/kommunene.

Den aller mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Altså må det satses på reduksjon av forbruket både i private husholdninger, offentlig sektor, i primærnæringene og industrien. Det bør stimuleres og legges til rette for utvikling av ny teknologi som kan bidra til dette.

Vindkraft som fornybar energi bør produseres så nært forbrukerne som mulig og bør etableres i land som trenger slik energi. Norsk landskap og topigrafi er særdeles dårlig egnet for utbygging av kraftturbiner. Det kreves enorme og irreversible naturinngrep som blir stående for all fremtid. Dette vil bli stående som et symbol på en feilslått energipolitikk. Foreslåtte områder og områder som allerede er tildelt konsesjon, er vesentlig uberørte naturområder, delvis med unike, sårbare og truede plante- og dyreliv. Utgraving av store myrområder som karbonlager må sies å være et gedigent paradoks i miljøkampen. 20-25 års driftstid er provoserende kort når man tar naturligødeleggelser i betraktning. Sannsynligheten for repowering er høyst usikre. For en blivende teknologi i hundreårsperspektivet, har vindkraftturbinene lav virkningsgrad og ustabil produksjon.

Tap av naturopplevelse og friluftsliv og tap av livskvalitet for mange mennesker nær anleggene er betydelige.

Jeg mener at vi nå må gjøre det vi kan for å rette opp i tidligere forfeilet mijøpolitikk med elsertifikater som den drivende kraften i utviklingen av vindkraft, da dette kun gir kortsiktig og enorm profitt for selskaper og enkeltpersoner og ikke gagner samfunnet og landet vårt.

Nils Østenheden Hamar