Forsiden

Høringssvar fra Stiftelsen Kjærra Fossepark

Dato: 30.09.2019

Stiftelsen Kjærra Fossepark

v/ Oddvar Steinsholt

Hanevalsvevet 47

3277 Steinsholt

-

Til Olje- og energidepartementet

-

Det vises til at Nasjonal ramme for vindkraft er på høring med frist 1. oktober.

Stiftelsen Kjærra Fossepark avgir uttalelse til området betegnet som grenseområdene Buskerud, Telemark og Vestfold (område 4).

Det vises i denne sammenheng til følgende sitat: «Områdene som er aktuelle har skogsvegetasjon. Det betyr blant annet at det kan være behov for høyere tårn, samtidig som inngrepene skjules mer enn i for eksempel høyfjellsområder.»

Kjærra Fossepark / Lågendalen Friluftsmuseum

Kjærra Fossepark er et område innenfor reguleringsplanen Lågendalen Friluftsmuseum som er avsatt til offentlig friområde, området er beliggende i Larvik kommune, ca. 8 km sør for Svarstad sentrum og ca. 33 km i luftlinje nord for Larvik by.

Midtpunktet i området er Numedalslågen (nasjonalt laksevassdrag) med fosser og stryk med tilhørende gamle fiskemetoder med røtter tilbake til 1300-tallet. I området omkranses Lågen av et velpleiet kulturlandskap tilrettelagt for unike kultur- og naturopplevelser.

Over Lågen går Kjærrabrua, ei fotgjengerbru for allmennheten, som binder begge elvesidene sammen inne i friområdet. Brua danner en vakker linje i landskapet og er et arkitektonisk mesterverk med et fritt spenn på 91 meter.

Inne i området er det flere muligheter for både organisert og uorganisert opplevelse. Her er det en tidslinje hvor en kan følge jordas utvikling (i samarbeid med Geoparken), «Bilder i park», skulpturer, en anagamaovn samt bygninger for allmenn bruk og konsertarenaer.

Kjærra Laxefiske som driver Kjærrateina, er tildelt Olavsrosa av Norsk Kulturarv. Kjærra Fossepark har fått flere utmerkelser og var Lardal kommunes tusenårssted.

Nord og sør for området er det tilrettelagte stier på begge sider av Lågen, her er området mer preget av skogsmark og jordbrukslandskap.

Friområdet Kjærra Fossepark forvaltes av Stiftelsen Kjærra Fossepark i samarbeid med Larvik kommune.

Sør for Kjærra Fossepark er klatreparken Høyt og Lavt etablert, dette er innenfor reguleringsplanen Lågendalen Friluftsmuseum.

Reguleringsplan Lågendalen Friluftsmuseum, Kjærra Fosseparks virksomhet, drift av de ulike fiskemetodene i området og klatreparken Høyt og Lavt er i dag en modell for lokal kultur- og naturbasert næringsutvikling.

Mulige konsekvenser for området ved anlegg av vindpark

Høyspentledningene mellom Undrumsdal og Rød transformatorstasjon nord for Skien krysser Lågendalen ca. 2 – 3 km sør for Kjærra Fossepark. Det er grunn til å tro at en ny vindpark vil knyttes til eksisterende ledningsnett. Fra Kjærra Fossepark er det i dag åpen synslinje fra Kjærrabrua og vestsida av Lågen til høyspentstolpene til nevnte høyspenttrasé mot Svartevasssåsen og Hedde i Hvarnes.

Vindturbiner er vesentlig høyere enn en høyspenttrasé. Det vurderes derfor at vindturbiner i stor grad vil bli synlige fra Kjærra Fossepark, både mot øst og mot vest, og at de vil kunne ha en dominerende effekt synsmessig.

Kjærra Fossepark avgir følgende uttalelse:

På bakgrunn av Kjærra Fosseparks betydning for kulturhistorie, kulturlandskap, laksefiske og natur- og kulturopplevelse er det ikke ønskelig med en opplevelse av vindkraftindustri i silhuett noe sted sett fra Kjærra Fossepark/Lågendalen Friluftsmuseum.

Eksklusjonsområdet må gjelde hele det offentlige friområdet og områder avsatt til offentlig formål i reguleringsplanen Lågendalen Friluftsmuseum samt Klatreparken Høyt og Lavt.

-

Med Vennlig hilsen

for Stiftelsen Kjærra Fossepark

Oddvar Steinsholt

Leder

(+47)92229020

oddvar.steinsholt@veidekke.no