Høringssvar fra Tyslebroen nordre v/ Olav Jenssveen

Dato: 01.10.2019

Høringssvar til "Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land"

Rapporten "Forslag til nasjonal ramme for vindkraft" bestilte Olje -og energidepartementet (OED) for litt over 2 år siden. I bestillingsbrevet står det blant annet: "Departementet ønsker å legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge fremover, slik det er redegjort for i energimeldingen." Lønnsomhet var dermed et klart kriterium. Videre at "Områdene skal velges ut med utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet. Det er et poeng å lokalisere vindkraft slik at det ikke er nødvendig å bygge mye nytt kraftnett. Dette skal så avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn."

Krav om sannsynliggjøring av lønnsomhet, og til at vindkraft lokaliseres slik at det ikke er nødvendig å bygge mye nytt kraftnett, samt avstemming mot andre viktige miljø -og samfunnshensyn, synes å ha falt litt av på veien i utpekingen av Nordre Hedmark.

I sammendraget i kap. 56 i rapporten går det tydelig fram at gode produksjonsforhold trumfer alle øvrige forhold som departementet har bedt om at skal tas med i vurderingen. Glemt er forutsetningen om lokalisering slik at betydelige nettinvesteringer unngås.

27.06.2017 publiserte SSB resultater fra forskningsstudien "Optimal location of renewable power". Studien viser at subsidier til vindkraft , eller elsertifikater, bør differensieres etter geografisk plassering av vindkraftverkene. Dette fordi private investorer legger for mye vekt på vindforhold i forhold til nettutbyggingskostnadene. Kraftproduksjon fra lokaliseringer som krever mindre nettinvesteringer bør få høyere tilskudd enn kraftproduksjon som krever store investeringer fra nettselskapene.

Etter 2 år bærer rapporten preg av både mangler og usikkerhet og NVE har beskrevet disse i et eget kapittel. Her står det blant annet at "Variasjonen i egnethet kan være minst like stor innenfor de utpekte områdene som mellom de utpekte områdene og resten av landet." Da kan en spørre seg hva en i det hele tatt får ut av verdi av rapporten. Å forebygge og dempe mulige framtidige lokale konflikter, som også var en føring fra OED, bidrar den neppe til.

Jeg stiller store spørsmålstegn ved at Nordre Hedmark er utpekt når jeg ser tilbake på OEDs bestillingsbrev fra febr. 2017, og anbefaler derfor at Nordre Hedmark tas ut av rammeplanen.

Vennlig hilsen

Olav Jenssveen,

2484 Rendalen.