Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145216

Dato: 26.09.2019

Norge bør avstå fra alt som har med vindkraftindustri å gjøre.

Hvorfor:

1. Bladene på vindmøllene avgir ikke nedbrytbare partikkler (slitasje) som blir ført videre med vinden. Om nedslagsfeltet blir innenfor tenkt industriområde eller får nedslag i f.eks. drikkevann er ikke mulig å si. Uansett så vil naturen bli forsøplet av ikke nedbrytbare partikkler.

2. Bygging av vindmøller er industri som ikke er grønn. Dermed vil ikke vindmøllene gi grønn energi før de har vært i drift lenge nok til at forurensningen ved bygging er dekket. Noe av materiellet som brukes er forurensende i seg selv og ikke nedbrytbart.

3. Vindmøllene må ha olje får å kunne drives. Det er ikke tatt hensyn til naturen ved f.eks. et oljeutslipp. Dette vil etter hvert trekke ned i jorden og i verste fall komme i grunnvannet. Livet på bakken der oljen renner vil ødelegges.

4. Avising på vinterstid. Er det sjekket at de ikke er behov for avising? Avising som foregår pr.d.d. på f.eks. fly er forurensende og renner det ut i naturen er området rundt ødelagt og man risikerer at det trekker ned i grunnvannet.

5. Betong. Det kreves store mengder betong for å sette opp en vindmølle. Betong er helsefarlig og vil forvitre over tid. Partikkler vil trekke ut i jorden og området rund. I verstefall ledes til grunnvann og drikkevann.

6. Støy. Vindmøllene avgir støy som påvirker kroppen til mennesker. Hvordan dyr reagerer på støyen er ikke kartlagt, men man kan anta at de reagerer på samme måte som mennesker via hørsel og gjennom hud. Støy lager vibrasjon langt fra selve støysenteret og vil påvirke store områder.

7. Vibrasjon. En vindmølle som roterer vil nødvendigvis også føre til noe vibrasjon i mast og andre deler. Om masten er utsatt for vibrasjon vil den knekke på det mest eksponerte punkt etter en tid avhengig av hvor mye det vibrerer.

8. Syn. Synet av vindmøller er forurensende i seg selv. Store områder blir berørt. Vindmøller kan sees fra enorme avstander.

9. Dyreliv. Dyr blir fratatt sine vandringsruter og vil ikke finne mat på steder de er vant med å gå. De vil også bli utsatt for overnevnte punkter. Sannsynligvis vil dyrelivet i vindmølleindustri-områder forsvinne på sikt.

10. Fugler. Fugler flyr inn i vindmølleindustri-området og blir drept av vindmøllebladene. Noen ligger også å pines før de til slutt dør, Hekkeområder er berørt og vernede/utryddningstruede arter blir berørt.

11. Insekter, bier, homler og maur. Disse blir fratatt sine naturlige områder og forsvinner. Homle er allerede en utryddningstruet art og vindmølleindustri gjør ikke forholdene for homler bedre.

12. Naturområdet. Området som kreves for å få et industriområde er stort. Det skal bygges veier til hver vindmølle og hver vindmølle har et område rundt seg som er ryddet.

13. Behov for elektrisk kraft. I Norge har vi mange vannkraft anlegg som sårt hadde trengt en oppgradering. Hadde disse anleggene blitt oppjustert så ville de gitt ca. dobbelt så mye kraft ift. hva de gir i dag. Behovet for vindkraftenergi vil ikke være til stede. Anleggene er der allerede og det er forholdsvis små justeringer som må til for å oppgradere eksisterende anlegg.

14. Subsidier. Vindkraftindustrien bør ikke subsedieres. Man vet allerede at vindmøller ikke er bærekraftig uten subsidier og de bør derfor ikke bygges.

Håper alle punkt ovenfor blir utredet av uhildet personell og ikke at man setter "bukken til havresekken" da vet man hva svaret blir på forhånd.