Høringssvar fra Willy Merkesnes

Dato: 30.09.2019

HØRINGGSVAR - FORSLAG TIL NASJONAL PLAN FOR VINDKRAFT.

Dagens vindkraftutbygging innebærer en historisk ødeleggelse av norske (og internasjonale) naturverdier, kamuflert under honnørordene miljøvennlig energi, grønn energi og grønne sertifikater. I Forslag til nasjonal plan for vindkraft legges rammer som vil føre til en ytterligere eskalering av denne utviklingen.

1. Naturødeleggelsene er unødvendige. Norge produserer allerede mer strøm enn vi klarer å bruke. Dersom produksjonen senere likevel skal økes, kan det skje uten å forbruke viktige naturverdier: oppgradering av vannkraftverkene, varmepumper, solceller og solfangere, etterisolering av hus, smarte måter å spare energi på og så videre.

2. Brudd på internasjonale konvensjoner. Naturødeleggende vindkraft begrunnes ofte ut fra klimakonvensjonen, men er i konflikt med biomangfoldkonvensjonen og den europeiske landskapskonvensjonen. Ved smartere løsninger kan vi oppfylle alle tre konvensjonene.

3. Norsk natur er enestående. Ekte natur er en knapphetsressurs i Europa. Norsk natur er levested for mange arter og er en hovedattraksjon for mange turister. Vi bør fortsette å være Europas grønne hjørne og ikke ofre viktig natur for å bli Europas bitte lille batteri.

4. Folkehelsen lider. Det er en utbredt fortvilelse, sorg og raseri overfor vindkraftplaner som medfører permanente støyplager og varig tap av verdifull natur til rekreasjon og friluftsliv. Store deler av Danmark og England er allerede belagt med støy og flimring fra vindturbiner, med store helseplager som resultat.

5. Dårlig samfunnsøkonomi. Overproduksjon og lav strømpris gjør at økonomien i vindkraft er usikker. Levetiden for turbinene er under 20 år. Nedrigging og utskiftning av vindturbiner er kostbart. Går vindkraftselskapet konkurs, faller ansvaret for opprydding på kommunen, som i verste fall kan tape millioner av skattebetalernes penger.

6. Vindturbinene dreper. Norge har et internasjonalt ansvar for den europeiske havørnbestanden. Hittil er rundt 100 havørn drept bare i vindindustriområdet på Smøla. Fra Sverige meldes det om at tiuren går i turbinene og forsvinner fra leikene. Fra Europa er det dokumentasjon på at store mengder flaggermus dør – i tillegg til omfattende fugledød.

7. Kommunene blendes av kortsiktig økonomi. Kommunepolitikere lokkes av kortsiktig økonomisk gevinst, men tapet av naturkvalitetene bokføres ikke. I langsiktig perspektiv er tilgang på naturkvaliteter en av de beste gaver som kan gis for å sikre innbyggernes livskvalitet gjennom grønn velferd.

8. Ressursregnskap for utbyggingen mangler . Selve utbyggingen krever store energi— og materialressurser, som det ikke gjøres rede for. Utslitte turbinvinger kan ikke resirkuleres.

9. Dokumentert klimagevinst mangler. Jeg kan så langt ikke finne dokumentasjon på at vindkraft gir noen klimagevinst.

Konklusjon: Naturødeleggende vindkraft er ikke grønn kraft. Viktige naturverdier tapes, men bokføres ikke. Den grønneste kraften er den som blir spart inn, og som ikke brukes. Fremtidssamfunnet vil være energigjerrig, helt forskjellig fra dagens sløsing.

Utbygging av vindkraft på norsk jord bør derfor stanses NÅ!

Med vennlig hilsen

Willy Merkesnes

Holten 10

7200 Kyrksæterøra