Forsiden

Høringssvar fra Norges Skogeierforbund

Dato: 30.09.2019

Høringssvar NVE - Forslag til nasjonal ramme for vindkraft

Norges Skogeierforbund var ikke satt opp som høringsinstans på NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Norges Skogeierforbund representerer over 34 000 grunneiere over hele Norge, og mange av dem kan bli berørt av planer om vindkraft. Vi ber om å bli satt opp på høringslisten i kommende saker som berører grunneiere.

Norges Skogeierforbund vil få understreke følgende punkter som bør vektlegges i forbindelse med utbygging av vindkraft:

Involvere grunneiere på et tidlig tidspunkt

I pkt. 8.5 omtales forholdet til grunneiere. For å kunne bygge og drive et vindkraftverk, må tiltakshaver ha nødvendig bruksrett til eiendommen(e) som inngår i planområdet. I tilfeller der tiltakshaver ikke selv er grunneier og/eller rettighetshaver, kan slike rettigheter framskaffes på to måter. Tiltakshaver kan enten inngå minnelige (frivillige) avtaler med grunneiere og rettighetshavere, eller søke om ekspropriasjon i medhold av ekspropriasjonsloven. Dersom det er behov for å sette i gang byggingen av vindkraftverket før skjønn er avholdt, kan tiltakshaver også på visse vilkår søke om forhåndstiltredelse.

Norges Skogeierforbund vil understreke det NVE sier i punkt 8. 5 om at tiltakshaver bør skaffe seg nødvendige rettigheter ved å inngå avtaler med grunneiere og rettighetshavere. Ekspropriasjon bidrar ofte til å eskalere konflikter og det bør være en høy terskel for å benytte dette virkemiddelet.

Norges Skogeierforbund viser i denne forbindelse til endringene som har skjedd rundt prosessen med vern av skog på privat grunn. Tidligere var konfliktnivået skyhøyt, og mange saker havnet i rettsapparatet. Prosessene tok lang tid. Etter at ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn ble innført, gikk prosessene raskere, og prosessutgiftene ble lavere. Erstatningene kunne derfor legges på et noe høyere nivå, og konfliktnivå ble redusert betraktelig. Vår erfaring er at frivillige avtaler med gode betingelser er en stor fordel for alle parter, og tiltakshaver bør strekke seg langt for å få til dette. Det er viktig at NVE også klart formidler til tiltakshaver at dette bør gjøres, og at ekspropriasjon skal være unntaksregelen.

Utbygger bør betale for nødvendige utgifter

I områder der det planlegges utbygging av vindkraft, er det viktig å bidra til at grunneiere organiserer seg. Et godt organisert grunneierlag vil gjøre det enklere for grunneiere å ivareta rettighetene sine, og samtidig bidra til en enklere kommunikasjon med utbyggerne. Utbyggerne bør finansiere organisering av grunneierlag, tilsvarende der det er spørsmål om ekspropriasjon (jf. skjønnsprosesslovens § 54). Statens vegvesen praktiserer en slik ordning ved utbygging av veger.

Lokal verdiskaping

I kapittel 32.2 omtales mulige virkninger av vindkraft, blant annet i forhold til verdiskaping og næringsutøvelse. Utbygging av vindkraft kan få konsekvenser både for hytteutbygging, friluftsliv, jakt og fiske, mv. Områdene kan bli mindre attraktive som følge av utbyggingen. Det er viktig at utbygger tar hensyn til dette og bidrar til at verdier blir igjen i lokalsamfunnet, både hos grunneiere og hos kommunen(e). Dersom lokalsamfunnet ikke opplever at de får noen goder igjen for å avstå områder til vindkraft, vil dette kunne skape grobunn for konflikter.

Norges Skogeierforbund har merket seg at det er flere som etterlyser nye skatteregler for vindkraft, som tilgodeser de lokalsamfunn som avstår sine verdifulle naturressurser med en andel av den verdiskaping deres naturkapital gir grunnlag for. Norges Skogeierforbund støtter dette.

Med hilsen

For Norges Skogeierforbund

Per Skorge

Ellen Alfsen