Forsiden

Høringssvar fra Njordr as

Dato: 30.09.2019

Njordr as,

Strømmen 30.9.2019

Høringsuttalelse Forslag til Nasjonal Ramme for Vindkraft

Njordr er et selskap som utvikler, bygger og drifter vindkraftverk i Norden. Selskapet jobber for å gi eksisterende og ny industri tilgang til rimelig elektrisk strøm.

Uttalelse

1. Både kunnskapsgrunnlaget i Nasjonal Ramme samt analyse av de ulike områdene er et imponerende arbeide. Materialet vil være til stor nytte på et overordnet nivå både for å finne velegnede områder for vindkraft samt identifisere mulige konsekvenser i en tidlig analysefase.

2. Å utpeke ett kart med 13 store områder mener vi imidlertid ikke er hensiktsmessig av flere grunner.

- Analysene er gjort på et overordnet nivå med fokus på veldig store områder og iht NVE vil det finnes mange gode områder for vindkraft både utenfor og innenfor de 13 områdene.

o Et typisk stort vindkraftverk legger beslag på fra 5-30 kvadratkilometer med areal mens det minste av de utpekte områdene er på 900 km 2.

- Å analysere, konsekvensutrede og planlegge et vindkraftverk krever mange detaljerte analyser over flere år. Først når disse analysene er gjennomført vil vi kunne avgjøre om et område er godt egnet eller ikke.

- Det er eksisterende kraftkrevende industri samt potensial for ny industri over hele landet. Det må være mulig å bygge ut vindkraft i alle regioner for å sikre konkurransedyktige arbeidsplasser.

Njordr er også opptatt av at det nå har vært stillstand i bransjen siden mars i år, da NVE ikke tar nye meldinger eller konsesjonssøknader opp til behandling. Det er urovekkende at forvaltningen på dette måten stopper en bransje, og at det i tillegg er stor usikkerhet knyttet til når vi kan komme i gang igjen. Vi imøteser en rask behandling av OED slik at bransjen kan vende tilbake til en normalsituasjon.

For Njordr as

Tore Ivar Slettemoen, daglig leder