Forsiden

Høringssvar fra Per-Inge Norang

Dato: 23.09.2019

Innførsel av vindkraft i Norge, og måten det er iverksett på, må være en av tidenes dårligste ideer.

Med dårlige forsøk på å kamuflere dette som grønn energi, og klimavennlig, raseres nå Norsk natur i stort tempo.

Flere urørte naturområder, omdannes til industri områder, der det settes opp vindturbiner som vil være til skade for alt biologisk i nærområdet i hele anlegges levetid, og også senere.

Store utslipp av klimagasser kan direkte knyttes til bygging, og installasjon av vindturbinene. Alt fra utvinnelsen av hva de er bygget av, til de nye anleggsveiene som nå lages i Norsk natur. Samlet distanse på de nye veiene tilsvarer nesten distansen til Norge fra Nord til Sør.

Utredning av fugle- og dyreliv i områdene som er berørt ser også ikke til å være tatt særlig seriøst. Flere av områdene som er utpekt er hjem for rødlistede arter, og det foreligger god dokumentasjon på at vindturbiner vil drepe og, eller fordrive store mengder fugler, insekter og dyr i de områdene dette settes opp.

Infralyd fra turbinene vil også påvirke alt biologisk innenfor en radius på mange kilometer rundt installasjonen. https://syte.fi/2019/08/03/infrasound-from-wind-turbines-is-detected-in-a-distance-of-40-60-km-from-wind-parks-during-more-than-50-of-the-measurement-days/?fbclid=IwAR34gNqTTsdRDGmRMUIVIAJkyI25F5BUi0o6F6jj5zaKZJuYaWKvD-3_i4E

Vindturbinene er også store lokale forurensere med tanke på mikroplast som skaler av vingene, men også som potensielle utslippskilder av olje-produkt som sitter i hver turbin. Hver og en vindturbin kan romme over 2000 liter smøre-olje. Dette kan lekke ut og forurense ved for eksempel en brann. Eksempler på dette har allerede skjedd i Norge, blant annet på Hundhammarfjellet i Nærøy i Januar i år.

Til tross for tilgjengelig informasjon om de negative sidene av vindkraft med vindturbiner, fremstår OED og NVE sine fremstøt i vindkraftsaken ofte som overtramp av lokalt demokrati, ett overtramp mot lokalbefolkning, og en total neglisjering av naturen, og dens egenverdi.

Det er store spørsmål om hvorfor Norsk natur skal raseres, til fordel for noen få som skal gjøre seg rike på galskapen. En ting er jo at Norge allerede har ett overskudd av kraft fra før via vannkraft, men når man ser at enkle oppgraderinger, og utbedringer innen vannkraft trolig kan øke den produksjonen med mer enn den totale planlagte kraftproduksjonen fra vind, med minimale nye naturinngrep, settes sinnene i kok hos befolkningen. Stadig flere mennesker og folkevalgte får nå opp øynene, og sier klart nei til vinindustri i Norge.

Følgende bør få oppmerksomhet:

· Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land, bør behandles i Stortinget.

· Lokale myndigheter mangler innflytelse i vindkraftsaker, noe de burde få gjennom et vedtak i Stortinget.

· Det stilles spørsmål ved om det faktisk foreligger behov for utbygging av store vindkraftanlegg.

· Beskatningsreglene for vindkraft er mangelfulle og tilfører ikke berørte kommuner noe av inntektene fra vindkraftproduksjon.

· Lokalt næringsliv, i første rekke landbruk og reiseliv, kan bli skadelidende.

· Villreinstammene i området Nordre Hedmark, vil bli rammet.

· Konsekvensene for ulike fuglearter er ikke kartlagt

· Det mangler generelt konsekvensutredninger av kompetente tilbydere, for de ulike områdene som er utpekt som «mest egnede».

· Visuell forurensning av store urørte naturområder.

· Stor sjanse for olje og microplast forurensing i og ved industriområdene for vindkraft.

· Klagesaker bør ikke behandles av NVE/OED, men en ekstern nøytral part.

· Klare krav om bankgarantier ifbm opprydning av utrangerte vindindustri anlegg må komme på plass, for å hindre at dette blir en kostnad for stat/kommune og felleskap.

· Klare miljøplaner og prosesser for destruering av vindturbin deler må komme på plass. Dette kan ikke tillates dumpes i ett u-land.

- Nei til vindkraft i norsk natur! Den trenger vi til å sikre våre barns fremtid.