Forsiden

Høringssvar fra Blåfjella felles kortområde

Dato: 01.10.2019

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148, Dep

0033 Oslo

postmottak@oed.dep.no

Valsøyfjord 1. oktober 2019

HØRINGSUTTALELSE NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT

Om Blåfjella

Blåfjella felles kortområde ligger i Halsa og Surnadal kommuner på Nordmøre. Området strekker seg fra sjøen og opp til Hjelmen, som er det høyeste fjellet i området med sine 978 m.o.h. Blåfjella er et område på vel 500 km2 der omlag 10,5 km2 består av fiskevann og ca. 187 km2 er fjellområder.

Blåfjellaområdet består av Åsskard Utmarkslag i Surnadal kommune, Halsabygda storviltvald, Betna og Vågland Utmarkslag, Valsøyfjord Utmarkslag og Lerviklandet, Rodal og Engdal Utmarkslag. De fire siste utmarkslagene dekker hele Halsa kommune.

Kommentarer avsnitt 46 og analyseområde 23 Trøndelag/Møre

  • Vi mener at NVE tar for lite hensyn til natur og friluftsinteressene, da flere av de utpekte områdene består av uberørt natur av høy verdi for friluftslivet.
  • Oppføring av vindmøller vil føre til ubotelige skader på landskapet med sår i terrenget. Vindmøller forbindes ikke lenger med grønn og forurensningsfri energi. De knyttes derimot til støy og synlighet over store områder, påvirkning av friluftsliv, nedbygging av natur, innvirkning på småvilt og storvilt m.m.

  • Jakt på småvilt og storvilt har stor betydning i vårt område, og både småfe og storfe beiter i vårt område. Vi mener at vindmøller vil påvirke dette.
  • Vi er av den formening at det er bedre å satse på annen utslippsfri energiproduksjon som havvind, energisparing, småkraftverk, effektivisering av eldre vannkraftanlegg o.l.

Nasjonal ramme for vindkraft på land tar alt for lite hensyn til natur- og friluftslivets interesser. All utbygging må avveies opp de mot store naturinngrepene som ikke kan reverseres.

for

Blåfjella felles kortområde

Audun Flaten, leder