Forsiden

Høringssvar fra Oddmund Nordgård, Sandnes/Stavtjørn

Dato: 25.09.2019

Høringssvar til NVEs forslag til Nasjonal Ramme for Vindkraft

1 Innledning

Jeg viser til regjeringens høring om NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land med frist 1. oktober og leverer inn høringsuttalelsen nedenfor som berørt hytteeier i nærområde til det foreslåtte vindkraftområdet “Vest-Agder og Rogaland”. Høringsuttalelsen er ikke en fullstendig kommentar til hele planen, men en uttalelse om det jeg mener er mangelfullt beslutningsgrunnlag ved anbefalingen av nevnte vindkraftområde. Min konklusjon er at den nordvestlige delen av det nevnte vindkraftområdet bør tas ut av NVEs nasjonale ramme.

2 Generelt om vindindustri på land

Plandokumentet påpeker flere relevante momenter i vurderingen av mulige områder for utbygging av vindindustri, men jeg mener at beslutningsgrunnlaget likevel i mange tilfeller er mangelfullt og at det ikke i tilstrekkelig grad er tatt hensyn til friluftsliv og bevaring av naturmangfold. Konsekvensene av vindindustri i forhold til friluftsliv er omtalt i rapporten som en kilde til konflikter i berørte områder. Men konfliktnivået ser ut til å være undervurdert. Opplevelsen av vindindustri-innstallasjonene som et fremmedelement og noe som ødelegger og svekker naturopplevensen har utviklet seg over tid og har blitt kraftig forsterket de siste årene, etterhvert som vi har fått se vindindustrien med egne øyne. Fremveksten av sterke interessegrupper i sosiale medier, organisasjoner som Motvind og en kraftig kritisk opinion understreker dette. I henhold til endrede oppfatninger av vindindustri og frilufsliv er det ikke lenger kun området som blir direkte berørt av inngrepene som oppleves ødelagt med tanke på friluftsliv, men også tilgrensende områder med utsikt til vindinnstallasjonene. For å ta vare på verdifulle områder for friluftsliv bør derfor større områder enn det som skisseres i planen unntas fra utbygging. Dette er også relevant for næringslivsinteresser som er basert på naturopplevelser og friluftsliv, ikke minst turistbransjen.
NVE innrømmer at kunnskapsgrunnlaget for planen er mangelfullt på viktige områder (kapittel 41.2). Blant disse nevnes manglende kunnskap om konsekvenser for dyreliv og naturmangfold. Det nevnes at områder som er mer studert av ornitologer og andre fagfolk, gjerne er grundigere utredet enn andre områder. Det dokumenteres stadig oftere habitater for sjeldne fuglearter i området som vurderes for utbygging, gjerne på et altfor sent tidspunkt i forhold til konsesjonstildeling og utbyggingsvedtak. FNs nye rapport (mai 2019), som dokumenterer at tap av naturområder uten menneskeinngrep er en like alvorlig trussel for kloden som klimaendringene, bør veie tungt her. Jeg mener at kunnskapen om naturtyper og habitater i de foreslåtte områdene er klart for lav i NVEs plan. Vi bør her ta i bruk føre-var prinsippet og bremse opp utbyggingstakten kraftig til vi får samlet inn mer kunnskap om konsekvenser for natur og dyreliv. Her er det helt tydelig en interessekonflikt mellom utbygging av grønn energi og bevaring av lokale urørte naturområder. FNs rapport var ikke kjent for NVE ved utarbeiding av den nasjonale planen og jeg mener derfor at hele planen må vurderes på nytt i lys av denne.

3 Vindkraftområdet “Vest-Agder og Rogaland”

3.1 Mangelfullt beslutningsgrunnlag

Jeg vil trekke fram en del svakheter ved beslutningsgrunnlaget som ligger til grunn for at den nordvestlige delen av området “Vest-Agder og Rogaland” er anbefalt for vindindustri. Jeg tenker da spesifikt på området sør for Hunnedalen og vest for Sirdalen.
For det første ser det ikke ut til at nærheten til Frafjordheiene landskapsvernområde er tilstrekkelig tatt hensyn til. Grensen for det anbefalte området går like inn til grensen for landskapsvernområdet. Frafjordheiene landskapsvernområde er også 1. februar i år foreslått av fylkesmannen som ny nasjonalpark, sammen med Preikestol-området. Landskapsvernområdet er likevel ikke nevnt eksplisitt i kapittel 52 som omhandler det nevnte vindkraftområdet. Det er ingen tvil om at vindindustri som nærmeste nabo til et landskapsvernområde/nasjonalpark vil skape sterke konflikter og svekke både friluftslivskvaliteter og naturkvaliteter i det vernede området.
Bjerkreimvassdraget, som ligger sentralt i området, ble i 2005 vernet mot kraftutbygging. Det rimer ikke å verne et stykke natur mot vannkraftindustri, men samtidig tillate at området raseres av vindindustri. NVE anbefalte selv verningen av Bjerkreimsvassdraget, så det virker merkelig at man ikke har tatt hensyn til dette når man har valgt ut de anbefalte områdene. Bjerkreimsvassdraget innebærer også et rikt fugleliv, som vil bli berørt av vindindustri. Jeg vil her særlig trekke fram Jensavatnet, som er kjent for et rikt fugleliv og ligger plasser godt inne i det anbefalte vindkraftområdet. Etterhvert som vi har fått erfaring med vindindustri har fugledød etter kollisjon med “vingene” blitt godt dokumentert. Dette burde ha vært vektlagt sterkere under utarbeiding av planen. Fylkesmannen i Rogaland foreslo også tidlegere i år vern av Kvitladalen og Bjordalen, som ligger sentralt i det foreslåtte vindkraftområdet og er en del av Bjerkreimsvassdraget.
Det omtalte fjellområdet er også mye brukt til friluftsliv, både sommer og vinter. Den norske turistforening (DNT) har et populært løypenett i området, med hyttene Tomannsbu, Støle og Kvitlen. Stavtjørn, Hunnedalen, Sirdalen og Gyadalen har også et betydelig antall hytter, som vil få sin kvalitet og verdi forringet ved utbygging av vindindustri i de nærliggende turområdene. Forøvrig er dette fjellområdet det nærmeste snøsikre området for en stor befolkning i Sandnes og Stavanger, som vil bli delvis utilgjengelig vinterstid ved utbygging av vindindustri på grunn av iskasting fra turbinene. Det er slik jeg ser det ingen tvil om at vindkraftutbygging vil komme i kraftig konflikt med friluftslivet i området.

3.2 Anbefalinger

På bakgrunn av de momentene jeg har understreket ovenfor, mener jeg det er grunnlag for å be NVE om å vurdere den norvestlige delen av vindkraftområdet “Vest-Agder og Rogaland” på nytt. Jeg anbefaler at området mellom Hunnedalen og Sirdalen eksluderes fra nasjonal ramme for vindkraft. Slutter meg forøvrig til Stavanger Turistforening og Hunnedalen velforenings (vedlagt) høringsuttalelser i samme sak.

4 Konklusjon

Argumentasjonen i kapittel 3 ovenfor gjelder et av mine nærområder og skaper derfor ekstra engasjement hos meg og mine turvenner. Men jeg er trygg på at alle de anbefalte områdene i nasjonal ramme for vindkraft på land kommer i sterk konflikt med lokalt friluftsliv og naturvern-interesser. De ekstraordinært mange høringsuttalelsene til planen reflekterer det sterke engasjementet og konfliktnivået i saken. Min tilbakemelding til regjerningen på denne planen er derfor at den legges på is inntil vi har samlet mer kunnskap og erfaringer med vindkraft. Kanskje vil det da vise seg at hele planen bør revideres og til og med forkastes.
Oddmund Nordgård
oddmund.nordgard @ lyse.net

Vedlegg