Forsiden

Høringssvar fra Rindal kommune

Dato: 05.09.2019

Høringsuttalelse fra Rindal kommune, vedtatt av kommunestyret 4.9.2019:

Rindal kommune berømmer forsøket på å lage ei nasjonal ramme for vindkraft på land, for på den måten å sikre langsiktighet og forutsigbarhet.

Arbeidet med nasjonal ramme bør nå likevel legges på is, på grunn av stor folkelig motstand, betydelig usikkerhet om framtidige nasjonale behov for kraft og manglende kunnskap om hva som vil være tilgjengelige former for fornybar kraft. Det trengs mer kunnskap om hvilket potensiale og hvilke miljøutfordringer som er knytta til opprusting av allerede utbygd vannkraft, vindmøller til havs, solenergi og andre energikilder.

Dersom det nå, til tross for omfattende motstand, likevel er aktuelt å fastsette ei nasjonal ramme, så bør et grundig og godt gjennomarbeidet forslag til ramme fremmes som egen sak i Stortinget.

Kommunene/lokalsamfunnene må få en avgjørende rolle ved framtidig konsesjonsbehandling, gjerne i form av en slags vetorett. All utbygging må i enda sterkere grad avveies opp mot store naturinngrep som ikke kan reverseres, friluftsinteresser og estetikk.

Det er disse hensynene Rindal kommune legger vekt på når en finner at det foreslåtte området i Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre er lite hensiktsmessig og lite aktuelt for utbygging.