Forsiden

Høringssvar fra Elin Steinsland

Dato: 02.10.2019

Utbygging av vindkraft i urørt natur medfører store og irreversible ødeleggelser. Den enorme utbyggingstakten det er lagt opp til via både godkjente anlegg og vurderingen av store tilleggsområder for nye konsesjoner, har kommet overaskende på veldig mange. Det bør innhentes mer erfaring fra allerede utbygde områder før det blir gitt nye konsesjoner til vindkraft på land. Ikke utbygde konsesjoner som for eksempel Gilja i område 13, bør konsekvensutredes på nytt i lys av både manglende offentlig diskusjon i forkant av gitt konsesjon, samt det store lokale engasjementet for å stoppe utbyggingen. Dette gjelder også andre konsesjoner der bygging ikke er igangsatt.

Som påpekt av blant annet SINTEF er det store muligheter til økt produksjon ved å modernisere og effektivisere dagens vannkraftverk. Oppgraderingen av kraftverket i Lysebotnen er ett eksempel på dette. Dette gir vesentlig mindre nye inngrep i naturen. Effektivisering av vannkraft bør derfor utredes før det gis konsesjoner til ødeleggende vindkraftutbygging. En viktig forutsetning er likebehandling av vann- og vindkraft skattemessig, og ikke en økonomisk favorisering av vindkraft som vi har i dag.

Viser ellers til høringssvar fra Hunnedalen velforening i Gjesdal kommune lagt ved.

Vedlegg