Forsiden

Høringssvar fra Wenie Realfsen

Dato: 30.09.2019

Høringssvar til Nasjonal Ramme for vindindustri. Vennligst motta mitt høringssvar til NVEs forslag til Nasjonal Ramme for vindindustri,med svarfrist 1.oktober 2019.

Det første jeg vil påpeke,er at NVE med sitt forslag til rammeplan har vekket et stort engasjement i befolkningen. Det har vært et stor markering mot vindindustrien som foregår her i Norge. Den var 8.sept i Oslo. Det var rundt 1200 mennesker fra hele landet. Apeller av Profilerte miljøvernere,Hans Anton Grønskag fra Frøya,Torbjørn Lidseth ,Genwralsekretør fra Naturvwrnforbindet,Norges Miljøvernforbund,La Naturen leve,Norske Naturfotografer,og flere andrefra både norske og samiske miljøer. Stortingrepresentanter fra Rødt,SV,Milhøpartiet De Grønne og Fremskritspartiet holdt alle flammende innlegg mot landsbasert vindindustri.

Begrunnelsen kan være ulike,menkonklusjonen er den samme: Vi ser at Norge ikke er tjent med vindindustri, og vi ser heller ikke at verden er tjent med at vi ødelegger fjellene,skogen,naturen,faunaen,fugler,og dyr våre,snarer tvert om. FNs naturPamela siste rapport dokumenterer at tap av leveområder er den viktigste årsaken til at opp mot en million arter er utrydningdtruet. Veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljldirktoratet.

Vindindustrien genererer rask profittfor noen få. Disse driver massiv lobbyvirksomhet og er pådrivere for kynisk promotering av lite gjennomtenkt industrilokaler. Grønn retorikk brukes for å skjule eggene økonomiske interesser. Regjeringen tillater åpning av nye oljefelt samtidig som de tilrettelegger fir raseri g av urørt villmark utfra et påstått miljøengasjement. Dette er ikke troverdig.

Noe av det nest urovekkende er at man setter i gang dramatiske prosjekter uten at det er foretatt faglig forsvarlige konsekvensutredninger. NVE har ikke lyttet til Miljldirktorate, NVE har ikke lyttet til verken Naturværnforbundet,Norges Miljøvernfirbundet eller La Naturen Leve. NVE har basert seg på svakt funderte rapporter som bærer preg av klipp og lim,hvor konsesjonen er gitt før man har foretatt grundige undersøkelser. Det heter seg at man skal sette inn "ombltende tiltak" ved behov,men i mange tilfeller vil ikke dette været mulig.NVE må følge Naturmangfoldsloven,ikke hoppe bukk over den.

Vi vanlige Nordmenn må finansiere denne ulønnsomme vindindustri-utbyggingen med subsidier gitt i form av såkalt grønne sertifikater Det heter seg at vi på denne måten skal redde verden,meni realiteten har føringen av Norsk Villmark innen dokemtert effekt på global oppvarming. Imidlertid er det godt dokumentert at drenering av myrer,som nå pågår i det grønne skiftes navn,frigjør drivhusgasser. Det virker naivt å tro at de alvorlige miljøproblemene våre skal kunne løses gjennom å la kapitalistiske krefter får fritt spillerom. Frasen - Det grønne skifte - har blitt en løgn og en hån mot det Norske folk. Dette er symbolpolitikk, og det er en politikk som ikke er bærekraftig. Vi reagerer på at sentralmakten ikke tar innover seg desperasjonen som bærer seg flere steder i landet. Denne maktarrogansen er ikke et Demokratisk verdig.

I Norge har vi energioverskudf grunnet vannkraft. Om vi modernisere allerede eksisterende vannkraftverk kan vi produsere mere energi enn vi kan med landbasert vindindustri. Imidlertid har norske politikere bestemt at de vi skattelette vannkraften slik at efektiviseringen ikke lønner seg,samtidig som vindindustrien premiere for helt nye naturødleghelser. Vi vet at det er nære forbindelser mellom stortingspolitikere og vindbaroner. Vanlige skattebetalere får alle ulempene. Det norske folket strømkunder som får alle de økonomiske og velferdsmesdige ulempene og som vindturbinindustrien representerer.

Kabler og vindindustrien fører til at elektrisitet ikke lenger blir et velferdsgoder,en rikdom vi eier sammen. Nr all energien skal ut på det frie markeder,vil det bli mye dyrere å vøre Norsk strømkunder. Stortingsflertallet,BVE og OED er i ferd med å snu opp ned på en næring som har fungert gidt i hundre år. Etter hvert som flere og flere oppfatter disse sammenhengene,vil protesten bare øke i styrke.

Det er godt dokumentert at motstanden mot pågående utbyggning og planlagte utbygginger allerede er massive. Faktisk har det oppstått en hel folkebevegelse fir bevaring av natur som nå er truet av vindindustri.

Flere tusen Nordmenn er på ulike måter knyttet opp mot Motvind Norge bevegelsen,som ledes av Eivind Salen,Hans Anton Grønskag og Torbjørn Lindseth. Dette er personer ned svært gid kjennskap til søkefeltet. Jeg ber om at NVE inviterer Motvind-styret til dialog.

Norges vasddrag- og energidiriktorat skal ha takk for at planene ble lagt ut på høring.

Desverre er flere prosjekt igangsatt uten nasjonal høring i forkant,og det kan man bare beklage. Det burde stanses,Nå!

Elvestuen har innrømmet at man burde sagt Nei! Til noen av de prosjektene som nå er igangsatt. Dette viser at man har gått for raskt frem. Mitt forslag er at NVE trekker forslaget til nå.

Denne galskapen må STOPPE! Stopp utbyggingen på Frøya. Full stans av Vindkraftindustri.

Nasjonalt forbud er det einaste rett. Stopp nedbygging av naturen. Vestlandet,Aure,Finnskogene,stopp opp på alle steder som er i igangsatt og ikke igangsatt.

I området Vestfold,Telemark og Buskerud så er alle kommuner i mot Vindkraftindustri.

Torgeir Wittersø Skancke har sendt inne sammenslutning av 51 frulufts-,naturvern-og bruerforeninger fra Vestfold,Telemark og Buskerud presenterer en rapport om vindkraft. I Analyseområde 4 er det så store friluftsverduer at vindkraftutbygging ikke kan aksepteres.

Grunnloven paragraf 112 lyder slik: Enhver har rett til et miljø som sikrer helse,og natur der produksjonsevnen og mangfoldet bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Vindkraft til havs er også miljøkriminalitet. Turbinene til havs bruker også Neodymium,2500 liter olje og har oljelekasjer. Vindturbinene avgir også til havs lavfrekvent infralyd som gjlr folk og dyr syke,men under vann bører lyden veldig mang ganger lenger. Noen har lansert teorien om at dette er grunnen til at hval svømmer på land. Jeg vet ikke men spørsmålet kan stilles ?

På et seminar. Foredrag av Mariana Alves Pereira. Om støy fra vindturbiner. Infralyd(ikkehørbare lyden for vår hørsel)bærer opp til 4mil. Det er forsket på dette i Russland Canada Tyskland,Danmark,Australia og det forskes fortsatt. Den trenger igjennom,hus,fjell,innover i menneskets kropp som vibrasjoner. Kan sammenlignes med trykkbølge. Hvis den ikke skal trenge igjennom husveggen må mann ha 17mm med mur omkring huset. Ikke bare gir den søvnproblemer,men hjerteproblemer som kan føre til infarkt,epilepsi,posttraumatisk stress,øresus,hukommelsesproblemer,konsentrasjonsproblemer,høyt blodtrykk,lungefibrose. Dette gjelder da selv sagt ikke bare mennesker. Dette påvirker dyr,fugle, naturen,havet,plankton og fisken.

Mvh Wenie Realfsen