Høringssvar fra Wenke Homersand

Dato: 22.09.2019

Bygging av vindkraftverk på land i Norge vil få store konsekvenser for:

dyreliv ( bl.a fugler som flyr inn i turbinbladene )

store inngrep i naturen som aldri vil kunne tilbakeføres til det opprinnelige

arealinngrep som er en stor trussel mot natur og artsmangfold

ødeleggelse av myrområder som vil frigjøre metan som er en mye mer potent klimagass enn CO2

visuell forurensning ( svære master og rotorblader på høye punkter, blinkende hvit og rødt lys hele døgnet, rasert natur i form av veier og oppstillingsplasser på vindturbinene )

støy forurensning

Skyggekasting av turbinbladene så lenge mastene står når de blir bygget for nær boliger

store områder rundt turbinene vil ikke være tilgjengelig for fri ferdsel pga. blant annet iskasting fra turbinblader

fare for lekkasje av smøreolje og hydraulikkolje fra turbinene, som kan føre til forurensning av vassdrag og ødelegge fiskevann

vedlikeholdet av turbinene forurenser naturen rundt med puss fra turbinbladene som blir spredt

forurensing av naturen ved brann, eksplosjon, lynnedslag i turbinene

liten eller ingen resirkulering av turbiner som skal demonteres

redusert verdi på boliger og hytter

redusert kvalitet på friluftslivet for folk som skal ferdes i naturen

kan føre lavere inntekter for kommunen hvis antallet turister går ned pga utbygging av vindkraftverk