Forsiden

Høringssvar fra Bevaring av lokale rekreasjons områder i Ytre Gulen

Dato: 24.09.2019

”BEVARING AV LOKALE REKREASJONSOMRÅDER I YTRE GULEN” org nr 922897808 er en medlemsorganisasjon som representerer en stor del av fastboende, grunneiere , fritidsbolig eiere og brukere av naturen i Ytre Gulen. Vi representer 389 medlemmer og tallet er raskt voksende.

I høringsuttale til NVE, framlegg av Nasjonal ramme for vindkraft og at Nordhordland /Gulen, blir omtalt som et lite konfliktfylt område og god egnet område for vindkraft utbygging. Vi i ”Bevaring av lokale rekreasjonsområder i ytre Gulen” er sterkt uenig med NVE. Konklusjonen til NVE om lavt konfliktnivå bygger på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag.

Vi mener at hele Nordhordland og Gulen, Analyseområde 18, må tas ut av NVE sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft fordi konfliktnivået er for stort. Nordhordland og Gulen er et veldig viktig område for rekreasjon både for fastboende og innbyggere i store deler av Vestland fylke.

Angående ”Norsk vind energi” sine planer om vindkraft utbygging på Sandøy i Ytre Gulen vil en utbygging av vindkraft her i aller høyeste grad angå ikke bare grunneiere men også andre fastboende, fritidsboligeiere og feriefolk på hele Sandøy og tilstøtende områder i Ytre Gulen. Sandøy er en viktig del av det lokale rekreasjonsområde i Ytre Gulen.

Sandøy er ca. 30 kvadratkilometer stor, ca 10-12 km lang og ca 2,5 – 3,5 km brei. Det er bosetning og hytter fra sjøen og et godt stykke inn på øyen på alle sider og uansett plassering av vindturbiner vil bosetning og fritidsboliger oppleve uakseptable høye støyverdier og skyggekast. Vindturbinene vil være meget godt synlige fra Mjømna, Byrknesøy og de andre øyene i vest og ikke minst fra Brandangersund i øst, der både fastboende og fritidsboliger får hele vindturbinrekken rett i synsfeltet. Vindturbinene vil også bli godt synelige fra Austrheim, Nordre Lindås og deler av Masfjorden i Hordaland. De vil også bli synelige fra store deler av Solund nord for Sognesjøen.

Ytre Gulen har i de senere årene hatt en stor utbygging av hytter og fritidshus og flere hyttefelt er godkjent for fremtidig utbygging. Sandøy er et mye brukt turområde, både av fastboende og fritidsbolig eiere. Her er mange flotte turløyper som Ytre Gulen Idrettslag og Ytre Sogn turlag har merket og vedlikeholder. Det er satt opp poster langs løypene og registreringene viser at løypene er svært mye brukt. I folkehelseperspektiv er Sandøy et viktig rekreasjonsområde. Vi kan vanskelig se for oss at bruk av Sandøy etter en vindkraftutbygging vil gi same ro og naturoppleving.

Høydedraget på Sandøy som går fra sør til nord på øyen er for en stor del av bosetningen i Ytre Gulen sitt skjermingsområde mot de etablerte industriområdene Skipavika og Sløvåg og det vil være meningsløst å etablere vindturbiner på høydedraget, slik som Norsk Vind energi har planer om.

Store deler av Sandøy og det meste av arealet Norsk Vind energi ønsker å bygge ut er kystlynghei som av Miljødirektoratet er klassifisert som svært viktig(A), og det er en av de største kystlyngheiene i Sogn og Fjordane. Det er registrert 170 arter av karplanter. Dette er et relativt høyt tall registrert for et område med så fattig bergrunn.

Sandøy og Ytre Gulen er et meget viktig område for Hubro, et av de viktigste områdene på Vestlandet. Det er registrert 2-3 hekkende par i Ytre Gulen hvorav 1 par hekker i området hvor det er planlagt vindkraft utbygging. Hubro står på den nasjonale rødlisten og er klassifisert som sterkt truet i Norge. Av andre ugle arter er det observert på Sandøy: jordugle, haukugle, hornugle og kattugle, alle foruten kattugle er klassifisert som sårbare. Havørnen har hekket i Eikelifjellet i mange år og den har årlig fått frem unger, Eikelifjellet ligger i det planlagte utbyggingsområdet. Kongeørn bruker også Sandøy som jaktområde. Tårnfalk, jaktfalk, vandrefalk og dvergfalk observeres jevnlig på Sandøy. Sør på Ånneland er det en lokalitet med hekkende vipe og i 2019 var det 6 hekkende par. Vipe er i sterk tilbakegang i Norge og den er rødlistet som svært sårbar. Således er lokaliteten på Sandøy viktig for vipe bestanden på Vestlandet.

Det er i mange år observert hekkende smålom i noen små vann på høydedraget på Sandøy, ved en utbygging av vindkraft er det svært sannsynelig at smålom vil oppgi Sandøy som hekkeområde. Hovedtrekkruten for landtrekkende fugler i Sogn og Fjordane går over Sandøy og Mjømna i Ytre Gulen ifølge Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og det sier seg selv at en vindkraft utbygging vil få katastrofale følger for fugler og fugletrekk. På Smøla har nær 100 havørn blitt funnet drept siden etableringen av vindkraft anlegget i 2006, det er også funnet drept andre arter som: kongeørn, jaktfalk, vandrefalk, dvergfalk, tårnfalk. Enkeltbekkasiner og liryper er også blitt funnet drept i stort antall.

Sandøy har i dag en stor stamme med hjort og salg av hjorteløyve er en inntekt for grunneierne, det er et attraktivt jakt terreng og de fleste jegerne kommer tilbake år etter år. Hjorten er et nattdyr og etter beiting på markene om natten trekker den opp i liene og opp på høydedraget for å hvile på trygge steder, uten for mye menneskelig aktivitet. Flere av de trygge hvileplassene som hjorten har benyttet i mange år, vil bli rasert ved en vindkraft utbygging og naturlige skjulesteder vil bli sprengt bort, det vil bli stor aktivitet i områder som i dag mer eller mindre er uforstyret. Uten mulighet for trygghet vil hjorten trekke bort fra Sandøy. Kalveområder, trygge hvilesteder og utmark vil bli ødelagt for alltid, det vil føre til kraftig nedgang i den livskraftige hjortestammen vi har i dag.

Den største trusselen mot biologisk mangfold i dag er tap av leveområder. Sandøy er en smal øy med ett høydedrag som strekker seg fra sør mot nord og en vindkraft utbygging vil være katastrofal for ville fugler, dyr, biologiske mangfold, erfaring fra andre steder viser til at en vil få en redusering i arts mangfold på Sandøy og i verste fall fortrenge eller utrydde enkelte arter som for eksempel hubro.

En vindkraft utbygging på Sandøy vil bli meget synelig fra Sognesjøen som er innseilingen til Sognefjorden, en av Norges internasjonale mest kjente reisemål. Vindturbinene vil også bli meget synelige fra Fedjeosen som er hovedinnseilingen til Bergen, Norges største cruisehavn. En utbygging av vindkraft på Sandøy vil således ikke bare påvirke Gulen som reisemål men hele Norge som turistmål negativt. Skjerjehamn som ligger helt nord på Sandøy er en av de mest besøkte destinasjonene i Gulen både fra land og for båtturister.” Utkantfestivalen” som er blitt meget populær og er et veldig viktig kulturtilbud for Gulen, arrangeres årlig på Skjerjehamn. En utbygging av vindkraft på Sandøy vil forringe turistindustrien kraftig i Ytre Gulen.

Det er flere lokale vannverk på Sandøy med nedslagsfelt i det foreslåtte utbyggingsområde og en eventuell forurensing fra vindturbiner kan få store konsekvenser for drikkevannkilden til befolkningen på Sandøy.

Ved en vindkraft utbygging på Sandøy frykter fastboende og fritidsbeboeiere at verdien på eiendommene vil bli drastisk redusert, tall fra andre områder i Norge tyder på en reduksjon på 50% av eiendomsverdien. Støy, men særlig den visuelle forurensing vindturbinene representerer vil skape store negative trivsel faktorer og vil dertil medføre verdireduksjon og redusert etterspørsel etter både tomter og bebygde eiendommer.

Det er allerede et høyt konfliktnivå mellom grunneiere som har inngått avtale med Norsk vind energi og fastboende, grunneiere og fritidsbolig eiere på Sandøy og områdene rundt både vest og øst for Sandøy. Ved en eventuell utbygging vil konfliktnivået øke og det sosiale miljøet vil være ødelagt for fremtiden.

Vår organisasjon ”Bevaring av lokale rekreasjonsområder i Ytre Gulen ” er opptatt av mennesket og naturen i denne sammenheng og vi forventer å bli hørt i denne saken.

BEVARING AV LOKALE REKREASJONSOMRÅDER I YTRE GULEN” Går sterkt imot at det blir etablert vindkraft industri på Sandøy.

Mvh

Sveinung Larsson

Svein Charles Larsen

Kjetil Magnussen

Styret i ”Bevaring av lokale rekreasjonsområder i Ytre Gulen”