Forsiden

Høringssvar fra Holøy-Øversjødal Allmenning

Dato: 01.10.2019

Holøy-Øversjødal Allmenning.

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0030 Oslo

Dato, 1.10.2019

Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Holøy-Øversjødal Allmenning har sitt bruksrettsområde innenfor området 56 Nordre Hedmark.

NVEs forslag bygger på 21 temarapporter utarbeidet av Miljødirektoratet, Riksantikvaren og NVE, med underliggende etater. Ingen av temarapportene har blitt utarbeidet regionalt eller lokalt for de 13 utpekte områdene, herunder også området Nordre Hedmark. Når grunnlaget for forslaget til en nasjonal ramme for vindkraft ikke forankres i lokalt, så vil en ikke klare å kartlegge godt nok de økonomiske forutsetningene eller miljø- og samfunnsvirkningene for områdene. Forslaget vil derfor ikke forhindre at samfunnet bruker store ressurser på lite realistiske vindkraftsaker. NVE har ønske om at de 21 temarapportene skal oppdateres etterhvert som kunnskapen om utbygging og drift av vindkraft tilegnes. Med de mange utbygginger i Norge i dag så må en påregne at mange av temarapportene vil forandre sitt innhold og konklusjoner i årene som kommer, slik at grunnlaget for NVEs forlag til nasjonal ramme vil endre seg i vesentlig grad. Høringsforslaget og eventuelt et vedtak vil kunne med dette få en kort tidshorisont.

Holøy-Øversjødal Allmenning kan ikke se behovet for en nasjonal ramme for vindkraft når det fortsatt skal være en omfattende konsesjonsbehandling med strenge krav til utredning og prosess som i dag. Ressursene bør heller legges i selve konsesjonsbehandlingen og gode veiledninger. NVE sitt kunnskapsgrunnlag og analyser i høringsforslaget vil fortsatt være en del av beslutnings-grunnlaget i fremtidige konsesjonsbehandlinger, og det er her rammeverket forankres regionalt og lokalt.

Området Nordre Hedmark bør trekkes ut av rammeforslaget når en vanlig konsesjonsbehandling vil være mer egnet.

Holøy-Øversjødal Allmenning

v/leder Karl Martin Jordet