Forsiden

Høringssvar fra Helge Briseid Risnes

Dato: 30.09.2019

NVE presenterte 01.04.2019 sin rapport om områder som er godt egnet til å utbygges for vindkraftproduksjon. Agder er med sin nærhet til Europa et sentralt område i denne rapporten. De siste års erfaringer med etablerte anlegg - og nå økt aktivitet fra utbyggere - for å skaffe seg nye områder for utbygging, har fått befolkningen i landsdelen til å reagere på omfanget og store negative konsekvenser for de berørte områder.

Etter min oppfatning har utbygging av store landområder med landbaserte vindkraftanlegg for mange negative konsekvenser både for vår natur og landets befolkning. Jeg nevner her båndlegging av store arealer, tunge naturinngrep, endrede landskapsbilder, rasering av viktige friluftsområder, støy, solkast, iskast og betydelige innvirkninger på biologisk mangfold, fugle- og dyreliv. Det er videre i den senere tid godt dokumentert vindkraft har store negative konsekvenser for helsen til enkeltpersoner og for folkehelsen generelt, i de kommuner som blir mest berørt.

l tillegg til de direkte konsekvensene i de utbygde arealene/områdene, så er påvirkningen for tilgrensende områder også betydelige. Dette gjelder for naturbaserte næringer/turisme, og medfører ofte negativ utvikling ved verdifall og mindre attraktivitet på eiendommer. Dette skjer uten at utbygger pålegges å dekke de økonomiske tap andre påføres og oppfattes av folk flest som helt urimelig. Det er kun et fåtall grunneiere som høster økonomisk gevinst og alle andre som helt ufrivillig blir berørt, må leve med ulempene.

Norge er takket være vår vannkraft i en unik posisjon i verden, når det gjelder produksjon og eksport av fornybar energi. Det er i den forbindelse allerede regulert og tatt i bruk store naturområder på Agder for å forsyne Norge og Europa med fornybar energi. Agder bør derfor skånes for ytterligere naturinngrep som vi rasere store uberørte natur- og friluftsområder.

Etter mitt syn bør fremtidens økte energibehov først sikres ved å utnytte de muligheter som fører til minst mulig nedbygging av landområdene og nevner her:

· Oppgradering av vannkraftanlegg og ledningsnett

· ENØK-tiltak og øvrige spareprogrammer

· Alternative fornybare energikilder (sol, hydrogen, biobrensel/gass, bølgekraft osv)

· Utvikle Havvind til en ny viktig industri for Norge

Jeg vil avslutte med å si, at jeg er alvorlig skremt over NVEs saksbehandling når det gjelder vindkraft. En saksbehandling som i vesentlig grad har medvirket til å forsterke den store folkelige motstanden mot vindkraft. Årsaken til dette er vindkraftseksjonens iver etter å tildele flest mulig konsesjoner, langt overgår respekten for Naturmangfoldloven. Min påstand er at naturen under dagens leder av vindkraftseksjonen i NVE, i praksis er gjort rettsløs. Jeg tør derfor be om at Departementet tar en ny gjennomgang av alle gitte konsesjoner hvor utbygging ennå ikke har startet.

Buheii Vindkraftverk i Kvinesdal kommune er i så måte et skremmende eksempel og er blant de konsesjoner som bør vurderes på nytt!

Vedlagt brev til kommunestyret i Kvinesdal viser dette.

Med vennlig hilsen

Helge Briseid Risnes

Vedlegg