Forsiden

Høringssvar fra Seiland/Sievju nasjonalparkstyre

Dato: 30.09.2019

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ber om at hele Seiland, og i særdeleshet randsonen til nasjonalparken samt startpunkt og innfartsårer til parken, unntas fra rammeplanen for vindkraft. Dette for å unngå stor negativ påvirkning på økosystemer med spesielt mye rovfugl og sjøfugl, for å bevare siktlinjene i Struves meridianbue, og ikke minst for å bevare en unik nasjonalpark hvor hele opplevelsen og identiteten til parken er knyttet til ekstreme og inngrepsfrie naturområder.

Vedlagt er høringsinnspill med kart, vedtatt på styremøte 26.09.19.

Vedlegg