Høringssvar fra Ole Mathias Arntsen

Dato: 21.09.2019

Rettelse på tidligere høringssvar: utbyggingen har startet på Sørmarksfjellet, ikke Innvordsfjellet. Hva boreal regnskog gjelder, må språket også modereres noe, da det naturligvis finnes utenfor Innvordsfjellet. For å si det med NVEs egne ord (http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200700502/98609) så ligger for eksempel Storheia midt i kjerneområdet for boreal regnskog i Europa. Men igjen, her har dere jo også godkjent bygging av et vindkraftverk.

Bokstavelig talt helt inntil Storheia vindkraftverk finner vi Hildremsvatnet naturreservat hvor det i forskriften om vern §3 ikke må iverksettes tiltak som endrer på naturmiljøet. Dere har altså vurdert det slik at en vegg av vindturbiner rundt nevnte naturreservat ikke har noe å si. Dette på tross av at dere i gjentatte dokument ifm konsesjon erkjenner at dere ikke kjenner trekkmønster eller i det hele tatt forekomster av opptil flere rødlistede fuglearter. I samtale med miljødirektoratet kom det også fram at dere ikke har vurdert hvordan eventuelt økt (motorisert) ferdsel pga 62km vei rundt Hildremsvatnet, vil påvirke naturreservatet.

------

Litt mer generelt vil jeg påpeke at NVE selv, i underlagsdokument for nasjonal ramme for vindkraft på land (http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201903419/2729540) skriver følgende om flaggermus:

Vi er internasjonalt forpliktet til å verne om flaggermusen, spesifikt gjennom Bonnkonvensjonen (s.3-4).

Vi har 13 flaggermusarter i Norge og 6 av disse er rødlistet (s.5).

- «Kjennskap til leveområder og trekkveier er ofte svært begrenset» (s.1).

- Forskning viser at flaggermus dør i tilknytning til vindkraftverk (s.4)

- Turbinhøyde påvirker antall flaggermus som drepes, men det er ikkegjort undersøkelser på kraftverk med totalhøyde 200m eller mer (s.9)

«(legges til grunn at)...de forvaltningsprioriterte artene er generelt lite robuste for ytterligere påvirkning» (s.9).

- Det anbefales å gjøre forundersøkelser over tre år pga store forskjeller mellom sesonger og år (s.12).

- Svakt og til dels fraværende datagrunnlag gjør at miljødirektoratet anbefaler en føre-var tilnærming (s.19-20)

Dette har dere tilsynelatende ettertrykkelig valgt å ignorere. Dere har heller ikke utredet konsekvenser for insekt når dere gir grønt lys til vindkraftverk. Ryggraden i landbaserte økosystemer har dere altså valgt å overse. I tillegg har dere i flere rapporter erkjent at vi ikke kjenner konsekvensene av å bryte opp sammenhengende natur fra kyst til fjell. Slike naturområder skriver dere selv at er viktige som en buffer, slik at dyr kan trekke oppover til kjøligere områder etterhvert som klimaet blir varmere.

Rent faglig er det for meg åpenbart at dere underpresterer grovt når det gjelder å ta hensyn til natur og artsmangfold. Siden 1970 har den globale populasjonen av ikke-domestikerte dyr sunket med 60%. Det er vondt og flaut å se at vi i Norge aktivt bidrar til dette, især når dere svart på hvitt erkjenner hvor lite vi vet om konsekvenser vindkraft kan ha på dyrelivet. Nesten alt tap av natur og villmark i den vestlige verden skjer som følge av en "rasjonell" prosess hvor "fordelene er større enn ulempene". At dere ikke klarer å se hvor galt dette er, er virkelig alarmerende.

Den tidligere nevnte "fordelene er større enn ulempene" virker det som om dere bruker som et trumfkort. I flere av rapportene deres kommer dere faktisk med gode og relevante opplysninger som burde tilsi at et vindkraftverk virkelig burde få avslag. Så kommer dere plutselig med dette trumfkortet. Det fremstår i beste fall som subjektivt, og i værste fall som latskap eller bekreftelse på et forutinntatt mening. Og hvem gjelder egentlig disse fordelene for? Ikke de titusenvis av menneskene som får naturområdene sine ødelagt. Ikke for lokalsamfunnene som blir ignorert og overkjørt. Ikke for naturen, som absolutt alt avhenger av. Rent klimamessig erkjenner jeg at vindkraft kan ha noen fordeler med seg, men sørg nå for at vindturbinene blir satt i forbindelse med eksisterende infrastruktur!

Vindkraft i urørt natur bidrar -garantert- til ødeleggelse av artsmangfoldet, uansett hvor mange rapporter og "fordeler som er større enn ulempene" dere klarer å ramse opp. Dere gjør Norge til et fattigere land, et mindre land, og til en skam hva gjelder respekt for natur. I framtiden når klokere mennesker innser hvor viktig naturmangfoldet er, kan vi bli nødt til å bruke en formue på å gjenopprette naturområder hvor artsmangfoldet sannsynligvis vil være fattigere enn det vi er vant til i dag. Er det ikke mye bedre å verne om naturen først som sist? Det vil være både billigere og kvaliteten på nevnte natur vil være høyere.

Vil avslutningsvis beklage hvis dette høringssvaret fremstår som noe rotete. Det er mye frustrasjon som skal ut, og det går muligens noe utover artikulering og strukturering. Legger ved et bilde som viser hvor ødelagt Trøndelagskysten nå er blitt av vindkraftverk. Bildet er laget i tråd med miljødirektoratets føringe for visuell influensområde. Det er også laget privat, da dere såvidt jeg kan si ikke har oversikt over den totale belastningen vindkraft har i trøndelag fylke. Som vi ser, det vil være tilnærmet umulig for meg å ta med mine fremtidige barn til et trøndersk kystfjell uten at vindkraftverk vil prege synsfeltet. Takk for det.

Vedlegg