Høringssvar fra Vadsø kommune

Dato: 16.08.2019

Formannskapet i Vadsø sak- 80/19, har i møte 15.08.2019 fattet følgende vedtak:

Formannskapet i Vadsø kommune viser til NVE’s utkast til Nasjonal ramme for vindkraft og vil gi følgende uttalelse:

1. Vadsø kommune viser til NVE’s vurdering av området Øst-Finnmark og stiller seg sterkt kritisk til NVE’s argumentasjon om at området er preget av for mye usikkerhet knyttet til forhold som forbruk, fremtidig nettkapasitet, reindrift osv. Argumentene fremstår som l faglig svake, lite relevante nært uforståelige

2. Området betegnet som Øst-Finnmark må tas inn i nasjonal ramme for vindkraft

a. Området har de aller beste vindressursene i Norge og sannsynligvis i hele Europa

b. Området er utpekt også i Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025

c. I området er man allerede godt i gang med å både forske på utnyttelsen av vindressursene til produksjon av hydrogen og ammoniakk. I Berlevåg er arbeidet med å bygge en hydrogenfabrikk i full gang

d. Tidligere omsøkte og tildelte konsesjoner tilsier at det gjennom gode dialoger har vært fullt ut mulig å få til akseptable løsninger med reindrifta

3. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at Statnett SF 28.03 2019 har besluttet å søke konsesjon for ny 420 kV linje frem til Varangerbotn basert på bl annet en forventning om at kraftforbruket i Finnmark kan doble seg i nær fremtid