Forsiden

Høringssvar fra Ragnhild Fosseide

Dato: 30.09.2019

Folket i Norge begynner å oppdage hva som skjer med deres unike natur. Vi ønsker ikke dere skal ødelegge små øysamfunn og bygder, ødelegge den naturen som vi som bor og lever Norge har et så nært forhold til. Vi ønsker å kunne bruke det som er igjen av urørt natur til rekreasjon og jakt og fiske. Store områder gjøres nå utilgjengelige for folk. Vi vil ikke ha dem. Det er nok nå. Mer enn nok.

Store områder blir beslaglagt, en vindturbin krever en halv fotballbane! I tillegg trengs det brede tilførselsveier gjennom skog og hei. Habitateter for mange dyr og planter ødelegges. I tillegg drepes mye fugl, som f.eks. ørn, rype og hubro av bladene på turbinene, og mengder med insekter. Beiteområder for rein og sau blir ødelagt.

Om vinteren er det fare for iskast, men dyr kan ikke lese skilt. Det vil være områder som man ikke lenger kan benytte som turområder vinterstid og sannsynligvis vil de heller ikke friste sommerstid med ubehagelig lyd og skyggekast

Hva koster produksjon og frakt av de gigantiske turbinene? Er dette miljøvennlig. Områder i Mongolia ødelegges ved at det hentes mineraler derfra til produksjonen. Faren for forurensning er stor. Slitasje av turbinlader gjør at mikroplast spres i naturen. Lekkasjer av hydraulikkolje kan forurense drikkevann og fiskevann og komme ned i grunnvannet. Hvem skal rydde opp når turbinene er slitt ut? Hva koster det ? Hvem sitt ansvar er det? Skal de stå å ruste som de gjør i andre land. Sikkert er det at naturen der de står ikke blir tilbakeført til det den engang var.

Utbygging av vindkraft i Norge er heller ikke økonomisk lønnsomt for folk i Norge. I Norge har vi nok vannkraft til å dekke vårt behov og vi kan til å få like mye kraft ekstra ved oppgradering av eksisterende vannkraft som ved utbygging av de planlagte vindkraftanleggene Jfr. SINTEF sin rapport. For oss koster disse ødeleggelsene store summer over skatteseddelen i form av subsidier til vindkraftutbyggere ( grønne sertifikater) og en stadig dyrere nettleie som vi må betale fordi det skal bygges overføringslinjer fra de nye vindkraftanleggene og store sjøkabler for å sende strøm ut av Norge. Vi har nok med vannkraften og vi kan få mer ved hjelp av oppgradering av denne.

Særlig myr, men også visse bergarter lagrer CO. Ved utbygging vil store myrområder ødelegges. Andmyran på Andøya, Norges største sammenhengende myrområde, trues nå av utbygging.Dette vil kunne gi et netto klimatap.

Turisme er en viktig næring for Norge. Mange vil gjerne komme for å oppleve norske fjorder og fjell. Vil de ønske å komme for å se 250 meter høye gravmonumenter over en ødelagt natur?

Vær så snill bevar restene av den unike norske naturen. Ikke la flere områder ødelegges.