Forsiden

Høringssvar fra Forhandlingsutvalget for Lauvdalsheia Vindkraftanlegg, Bygland kommune, Aust Agder

Dato: 30.09.2019

UTTALELSE TIL NVE`S FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND.

FRA FORHANDLINGSUTVALGET TIL LAUVDALSHEIA VINDPARK, BYGLAND KOMMUNE, AUST AGDER, OMRÅDE 9.

Fred Olsen Renewables(FOR) inngikk våren 2019 en avtale om bygging av vindkraftanlegg på Lauvdalsheia i Bygland kommune. Området er definert som nr. 9 i kartgrunnlaget i NVEs rammeplan. Området dekker et areal på ca. 50.000daa. Til nå har 16 grunneiere signert avtalen, noen er på vent. Vinteren 2019 ble 4 grunneiere representanter valgt som forhandlingsutvalg og vi fremforhandlet en kontrakt med FOR. Vi mener området er godt egnet for utbygging av vindkraft og begrunner dette med følgende:

- I området er det god linjekapasitet og lett tilgang til denne
- Området er lite utbygd, kun støler og spredte hytter tilhørende grunneierene.
- Pr. d.d er det ikke funnet rødliste arter i området
- Det er et relativt lavt konfliktnivå blant grunneiere og området ligger langt fra bebyggelse, få mennesker blir negativt berørt.
- Bygland kommune er en fraflyttingskommune med tap av arbeidsplasser, en felles politisk målsetting i kommunen er å øke folketallet og skaffe tilveie nye inntekter og arbeidsplasser.
- Bygland kommune sendte i januar 2019 en positiv uttalelse til NVE og rammeplanen, dette er nå snudd med vinden og blitt til et negativt flertallsvedtak med nei til og innlemme område 9 i planen. Dette til tross for at kommunen svarte ja til utbygging på Hovaten i februar 2015. Et mindretall i kommunestyret 19.9.19 ville sende et mer nyansert høringssvar.
- En utbygging vil kunne skaffe grunneiere og gårder et næringsgrunnlag for videre drift og sikre fremtidige generasjoner inntekt fra grønn energi produksjon
- Området vil kunne bli gjort mere tilgjengelig for grunneiere og
- allmenheten, og derav øke bruksverdien for mange.
- En utbygging vil gi store lokale positive ringvirkninger, både for kommune og lokalt næringsliv
- Vi har hatt en god og konstruktiv prosess med utbygger FOR, der forhandlingene resulterte i en avtale, som skal sikre både kommune og grunneiere best mulig vilkår. FOR jobber bredt på flere fronter for og gjøre prosjektet realiserbart.

For forhandlingsutvalget for Lauvdalsheia vindkraftanlegg.