Høringssvar fra Dag Dæhli

Dato: 19.09.2019

De negative helseeffektene av vindkraft er sterkt undervurdert.

Støy og skyggekast utredes ofte. Men tapet av den helsemessige gevinsten av å ferdes i sitt nærmiljø og sitt landskap, i den nære naturen, har man utelatt å utrede. Stillhet er mangelvare i vårt stressende samfunn. Det er ikke uten grunn at Den Norske turistforening og alle lokallagene stadig vokser. De dekker et økende behov.

I behandling av psykiske lidelser er ofte stillhet og ferdsel i naturen viktig for tilfriskning og rehabilitering.

Jeg merker i mitt arbeide som fastlege at naturen har en stor betydning for svært mange, fysisk og psykisk. Det er en samfunnsmessig gevinst, også økonomisk,i at folkehelsen styrkes. Sykdom og uførhet kan motarbeides. Men dette hører man sjelden om i konsekvensutredningene.

Noen bruker ferdsel i naturen i næriljøet som ren "medisin". Følgene av å miste denne kan for enkelte bli uutholdelige og katastrofale.

NVE og OED bør merke seg den enorme fortvilelsen og sorgen som i økende grad preger mange som får vindkraftturbinene innpå seg, og vindkraftutbygging på land i Norge bør stanses umiddelbart.

Dag Dæhli

Jevnaker/Nord-Odal