Høringssvar fra Informasjonskomiteen mot vindkraft i Fjaler, Gaular (Sunnfjord frå 1.1.2020), Hyllestad og Høyanger kommune

Dato: 30.09.2019

Høyringssvar frå Informasjonskomiteen mot vindkraft i Fjaler, Gaular, Hyllestad og Høyanger kommune.

Konklusjonen i vedlagte høyringssvar er:

Kommunane våre er ikkje eigna for vindkraftanlegg fordi det vil vere i konflikt med viktige verdiar og ha store negative konsekvensar for natur og miljø, busetnad, friluftsliv, artsmangfald og næringsliv.

Kommunestyra i dei fire kommunane, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Høyanger har samrøystes eller med stort fleirtal gått mot vindkraftutbygging.

Informasjonskomiteen krev at område 19 vert teken ut av NVE sin rammeplan for vindkraft, og at det vert slege fast at det er uaktuelt med utbygging her.

Vedlegg