Høringssvar fra John Fiskvik

Dato: 01.10.2019

Undertegnede vil på det aller sterkeste kreve at område 56 Nordre Hedmark blir tatt ut av nasjonal ramme for vindkraft med bakgrunn i de temarapportene, faglige anbefalinger og berørte nasjonale og regionale verdier/interesser som framgår i høringsbrev fra Rendalen kommune.
Det anmodes dessuten på det aller sterkeste om at saken i sin helhet sendes tilbake til Stortinget for fornyet behandling og revisjon av Stortingsmelding St. 25 (2015-2016) slik at man på ny behandler fremtidig energi, klima- og miljøpolitikk i et nytt og bærekraftig perspektiv.

Rendalen 01.10.2019

John Fiskvik
Moraveien 776,
2485 Rendalen