Forsiden

Høringssvar fra Inger Anita Heitmann

Dato: 30.09.2019

Tilbakemeldinger:
 • En anvendbar og dekkende nasjonal rammeplan for vindkraft må være et samarbeid mellom alle relevante etater/direktorater hvor vurderinger av alle sider ved vindkraftutbygging må fremkomme. Her vil blant annet miljøverndirektoratet sine vurderinger være tungtveiende, noe som ikke syntes å være tilfelle i dag.
 • En rammeplan må ivareta totale grenser for hvor mye urørt natur Norge ønsker å avse til formålet. Urørt natur er ingen fornybar ressurs!
 • Tap av natur/biomangfold er en vel så stor trussel for kloden som klimaendringer, noe som støttes av nye rapporter fra FN og NTNU/Sintef. Omlag 20% av fugler, dyr og planter i Norge er allerede utrydningstruet, 9 av 10 pga. tap av areal og urørt natur.
 • NVE´s nasjonale ramme for vindkraft fremstår pt. som utdatert når denne kunnskapen ikke er ivaretatt.
 • Det må lages et totalt CO2-regnskap som ivaretar alle sider ved utbygging og drift av kraftverket i hele levetiden. Dette gjelder blant annet ødeleggelser av myr. Ikke-fossilt er ikke nødvendigvis det samme som bærekraftig. Se http://www.aftenposteninnsikt.no/utgave/9-2019
 • Rammeplanen må rigges på en slik måte at det er mulig å sammenligne alternative kraftutbygginger i berørte områder, det være seg på parametere som CO2, total samfunnsmessig pris, mm. for regionen.
 • Risiko i forhold til forurensing av vann/grunnvann med olje fra turbinene må vurderes. Forstår turbinene inneholder store mengder hydraulikkolje/girolje som potensielt kan lekke ut i naturen.
 • Risiko i forhold til brann i berørte områdene må vurderes. Turbinene kan brenne.
 • Risiko/omfang i forhold til utslipp av mikroplast, og evt. andre uønskede stoffer, må vurderes.
 • Ny innsikt i forhold til helse og støy må ivaretas i rammeplanen.
 • Det må gjøres vurderinger knyttet til "folkehelsen". Når man ser på erfaringer fra de vindkraftprosjektene som nå bygges ut så er det klart mange vil få problemer, både under etablering og i drift.
 • Helsemessig samfunnsmessig kost for må derav beregnes i rammeplanen – og for enkeltprosjekter.
 • Det må gjøres en vurdering av total belasting for naturen – også der dette treffer utenfor Norge. Se https://www.nrk.no/urix/gronn-teknologi-fra-en-giftpol-1.12296571
 • Natur har en egenverdi som NVE må ivareta og tallfeste. Det er ikke bare skogene i Brasil som er verdifulle i forhold til klima og naturmangfold.
 • Vurderinger om helsemessige utfordringer/kostnader i berørte områder må inn i NVE's rammeplan.
 • Total belasting for berørte områder må vurderes, ikke bare innenfor en kommune.
 • Bygging av et vindkraftverk krever ofte utbygging av nett, infrastruktur, styringssystemer, etc. Dette gir ofte en økonomisk belasting for strømkundene som må synliggjøres.
 • Total belasting for et område/kommune i forhold til annen kraftutbygging må hensyntas av NVE. Ser for eksempel er Sirdal tungt berørt med både vann og vindkraft, noe som vil gi en urimelig høy belasting for naturen og innbyggere.
 • NVE må beskytte norske interesser i et langsiktig perspektiv. Et eksempel er reindriftsnæringen som forsøkes kjøpt, men så langt sier en av disse reindriftsområdene nei til 122 millioner kroner med tanke på kommende generasjoner! Slike nasjonale langsiktige interesser må ivaretas i NVE's rammeplan. Jeg skulle ønske at NVE kunne vært aktøren som kunne ivareta slike Norske interesser.
 • Se https://www.nrk.no/sapmi/ble-tilbudt-122-millioner-kroner---sier-nei-1.14186933
 • Jeg holder til i Agder og legger man dette kartet til grunn https://www.harvestmagazine.no/pan/det-totale-vindkraftkartet?fbclid=IwAR2KYGajw3ESRHGs_krziTnNF_KMojvPCTVF_HQSvdT_Zm0zxh7b7YcvGfoser indre Agder ser ut som et katastrofeområde av ødelagt og fragmentert natur. Dette vil gi store tap for mange næringer og de som har muligheten vil nok velge å unngå eller flytte fra slike områder.
 • Det er uheldig at Norske næringsinteresser følger med i dragsuget uten at dette vurderes av NVE eller OED. Tap, i dag, og i fremtiden må derfor fremkomme.
 • Vindkraftutbyggerne slipper i stor grad å betale for konsekvensene av naturødeleggelser - se https://www.dn.no/innlegg/vindkraft/naturressurser/jus/mangler-totalvurdering-i-vindkraftsaker/2-1-595615?fbclid=IwAR24sVWtJYvaPjnmU_M6ka_aS1i6XfvsjFUvPwr6W5-gj1ROAmp9tNyYLUU
 • NVE må kunne peke på denne typen konsekvenser, både i rammeplanen og ifm. konsesjonsvurderinger.
 • Det er streng straff for å drepe ørn, men for vindkraften stilles ingen til ansvar. 96 havørn, to kongeørn og flere hundre ryper er til nå drept av vindmøller på Smøla. Dette undergraver rettsfølelsen i befolkningen. Derfor må slike konsekvenser verdisettes og belastes utbygger/eier – noe NVE må ivareta og legge til rette for.

Mine vurderinger i forhold til Landbasert vindkraft i Norge:

Norge må være et av de landene i verden som egner seg minst for landbasert vindkraft - vi har vinden, men ikke topografien. Enorm forskjell på å sette opp og tilbakestille vindturbiner på jordene i Danmark og Tyskland i forhold til å sprenge seg plass på heier og fjell med ødeleggelser som ikke er borte før neste istid.
Vi produserer i dag nesten 100% grønn kraft og har et betydelig kraftoverskudd i overskuelig fremtid. Skulle vi ønske å eksportere mer så kan vi gjøre dette med å modernisere vannkraften uten store ødeleggelser av vår allerede marginale 12 % urørte natur.
For meg er det åpenbart at det ligger et elendig politisk håndverk bak landbasert vindkraft, noe som kommer til syne i den enorme motstanden som nå vokser frem. Vindkraft gir lite eller ingenting tilbake til fellesskapet og næringslivet samt at det gir båndlagte industriområder for "all fremtid" med manglende hjemfallsrett som beskytter norske interesser. Det er et stort tankekors for meg at det norske samfunn og norske private interesser i vindkraftsaker avstår store materielle og immaterielle verdier til fordel for en kraftproduksjon som i vesentlig grad skjer i favør av internasjonale konsern.
Tanken om at Norge skal være EUs "grønne batteri" er fånyttes når man kjenner størrelsene. Planlagt 14-16Twh norsk vindkraft er en snau promille av EUs behov. Vi kan ødelegge all natur i Norge med landbasert vindkraft uten at dette vil ha signifikant betydning. Derfor må NVE være i stand til å håndtere 2 forhold, både klima og naturmangfold. Vi må vinne begge "kriger".
Ikke rart at ca. 70% av Norges befolkning er motstandere av vindturbiner i urørt natur – og motstanden øker.
Til slutt:
Jeg tenker vi i Norge har en alvorlig forvaltingsfeil når Olje- og energidepartementet og NVE har avgjørende myndighet i saker med store miljøkonsekvenser, samtidig som miljømyndigheter og naturvern- og friluftsinteresser har liten innflytelse. Lokal mangel på kompetanse i miljøsaker viser viktigheten av å ivareta dette i en nasjonal rammeplanen.
NVE hadde ikke noe forhold til omfanget av urørt natur berørt av rammeplanen når den kom i april. Vanskelig å tolke dette annerledes enn at dette ikke er viktig for NVE. Det er helt tydelig at det er alt for store mangler på mange områder, men verst er det i forhold til natur/naturmangfold.
Jeg har erfart alt for tette bånd mellom tiltakshaver og NVE. Tidligere NVE-ansatte med gode "venner" i NVE er ikke habile i slike prosesser – se https://www.harvestmagazine.no/pan/nves-bransjefest-for-vindkraften-1?fbclid=IwAR1aOU7oemkiS-H5e29PrgxNfzMDL8snHUua6PYj2wcPUzb8-oWcJCP099M
Det er også et inntrykk at utbyggerne langt på vei tar seg til rette og at konsesjonsmyndigheten NVE fører for dårlig tilsyn med prosjektene. https://www.dn.no/energi/vindmoller/egersund/nve/vindanlegg-ble-tre-ganger-storre-enn-oppgitt/2-1-670909?fbclid=IwAR2l2GyuxcW1FDB6Wu2t5Y0Zd4K3gqbS1V1rA6dwjN4CQHzfQOfUr2uQAFI
NVE's omdømme er i ferd med å ødelegges, noe ingen er tjent med. Derfor er det viktig for NVE å ta tilbakemeldingene til følge.