Høringssvar fra Alf Helge Hermansen

Dato: 01.10.2019

Høyringssvar ifm. NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

Vasskrafta har gjort uoppretteleg skade på naturen i mange fylker, kommunar og bygder. Slik eg ser det så vil det først og fremst vera fornuftig å oppgradera eksisterande vasskraftanlegg enn å anlegge vindkraftparkar i urørt natur.

Naturhensynet må vega tyngst. På Smøla er det registrert over hundre drepne havørner sidan parken blei opna. I Sverige reknar dei med at kvar einskild vindmølle tek livet av over to hundre einskilde fuglar per år. Slikt går ikkje an. I tillegg kjem dei mindre kartlagde skadane på folk og fe omkring slike anlegg.

Dei folkevalde må straks få av seg hørslevernet og ta hensyn til kva folket meinar.

Eg er IMOT forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Alf Helge Hermansen

Skarvelandsvegen 21

5452 Sandvoll