Høringssvar fra Steven Crozier- Frøya

Dato: 30.09.2019

HØRINGSNOTAT TIL NVE OM VINDKRAFTANLEGG I NORGE

Steven Crozier Spes Allmennmedisin , Frøya siden 1985.

Før 2019 mente jeg at påstander om uhelse fra vindturbiner grunnet infralyd var tøv. Påstander om helseskader fra lyd fra vindturbiner ved grenser 45 dB(A) utomhus kunne jeg ikke helt forstå og mente det måtte dreie seg om Nocebo effekter eller at folk ble sjuke fordi folk fortalte dem at det var farlig .

November 2018 ble det klart at en konsesjon fra 7.4.2016 om vindkraftanlegg Frøya ville bli brukt til utbygging. Tyske legers pensjonsfond og Stadtwerke München syntes at lav utbytte men sikker investering var nok å gå i selskap med TrønderEnergi.

Undertegnede har siden februar 2019 hatt en bratt læringskurve om infralyd, eller mere spesifikt ILFN Infrasound and Low Frequency Noise. Tysk fjernsyn ZDF viste den 30.11.18 en dokumentar om infralyd. https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infrasound-100.html

Den fikk meg til å søke videre om temaet.

I de fleste litteraturreferanser tillegges ikke infralyd , altså lyd vi ikke hører noen helseskadelig effekt på mennesker og dyr.

Wind vigilance bestående av leger og ingeniører

http://www.windvigilance.com/home

http://www.engineersjournal.ie/2018/01/23/ilfn-infrasound-low-frequency-noise-turbine-health/

Dr Neil Kellys forskning fra 1979 hadde 3 års langtidsstudier med folk som bor i nærheten til vindkraftverk og registrerte deres helseplager. Han publiserte 5 viktige artikler mellom 1982 og 1988 om infralyd fra vindkraftverk i samarbeid med NASA og data fra Boone, N-Carolina.

I 2015 ga rådmennene fra 3 kommuner i Kanada med folk som oppga helseplager fra vindkraftverk ut et kompendium av dr Kelleys arbeide. Disse studiene har vindkraftindustrien forsøkt å bagatellisere og underkjenne frem til dags dato. http://docs.wind-watch.org/Infrasound-wind-turbines-4-August-2015.pdf

Sovjet hadde etter Paris konferansen om helseeffekter fra infralyd i 1973 kommet med reviderte og etter hvert økende strengere grenser for infralyd i 1980, 1986 og 1996(Russland). De har satt fokus på helt spesifikke frekvensbånd, alt etter hvordan de har effekt på biologisk vev og organer ved forsøk de har utført. For husstander er nå grenseverdiene satt til 75dB lin ved 2Hz, 70dB lin ved 4Hz, 65db lin ved 8 Hz og 60dB lin ved 16Hz.

Dr. Stepanov et al 2003 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a423963.pdf

Legg merke til at Russland bruker dB lin(eær) og ikke dB(A) som har 70dB cutoff ved 20Hz og ikke er egnet til å måle infralyd.

Infralyden ved vindturbiner genereres når rotorbladene passerer tårnet og har da en helt spesifikk frekvens signatur for hver turbin. Jo større turbiner, jo mere infralyd dannes. Slik sett er det bedre for folk som bor nær vindkraftverk, at det eventuelt er mange mindre turbiner.

Utbyggeren trenger ikke å måle infralyd, men må forholde seg til prosjektert hørbar lyd 45 dB(A) utomhus. Innom hus, der folk stort sett bor og sover, kan infralyden resonere atskillig kraftigere inne enn ute. Enkelte rom er verre enn andre, alt etter beskaffenhet og utforming

Verdens Helseorganisasjon har kommet med endrede anbefalinger om støyeksponering. Dette vil kunne føre til strengere lovgivning hva angår sikre avstander til bebyggelse og stenge for mulighetene for vindkraftindustrien å ekspandere slik den hittil har gjort.

Vindkraftindustrien har nok handlet i god tro da de fra myndighetenes side har blitt fortalt at infralyd fra vindturbiner er neglisjerbar hva angår uheldige helseeffekter. Nå møter dog vindkraftindustrien økende kunnskap og motstand mot at det reises vindkraftanlegg nær bebyggelse. Industrien er bekymret for at det settes fokus på og måles/registreres infralyd i hus i nærheten av vindkraftverk. Målingene er tid og sted registrert/låst med HASP og kan brukes som rettslige dokument ved fremtidig søksmål.

Jeg har hatt sjette års legestudenter fra NTNU i praksis om høsten de siste tredve år og har ofte undret meg sammen med dem om hva det er vi gjør med vår legevirksomhet i dag som vil kunne sees på med spott og spe om 50-100 år.

Jamfør historien om Semmelweis og barselsfeber, uten sammenligning forøvrig.

Ved eksponering for infralyd er det nok studier som tilsier at vi innfører de samme grenser for infralyd som Russland. Vi har nok kunnskap til at føre-var prinsippet bør sette et moratorium på å ikke bygge vindkraftverk nærmere 10km fra bebyggelse, og ikke de nå praktiserte grensene på 500m, eller foreslåtte x4 turbinhøyde. (Bayern har 10x.)

Figuren viser infralyd fra en 0.5 MW turbin og en-fire og seksten 1.8 MW turbiner. Her er det satt 50dB lin grense. De stiplede linjene viser hvor langt infralyden kan gå under worst-case forhold- (sandgrunn vs fjell som bærer lengre, samt lufttrykk og vindretning) Cristoph Pilger & Lars Ceranna.

Steven Crozier-