Forsiden

Høringssvar fra Dag Leonhardsen

Dato: 01.10.2019

Høringssvar til NVEs «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft»

Dette høringssvaret er rettet til beslutningstakere i saken om nasjonal ramme for vindkraft. Jeg skriver dette for å fortelle noe om hvorfor vindkraftutbyggingen skaper mistro, forargelse og nedsatt livskvalitet for veldig mange som på ulike måter blir berørt. Jeg er en av dem.

Etter å ha lest rapporten «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft», og fulgt NVEs behandling av vindkraftsaker siden 2012, er det særlig to momenter jeg vil poengtere.

1: Manglende respekt og forståelse for lokalbefolkningen og brukere av områder som blir berørt av vindkraftutbygging.

Det er forskjeller mellom å leve i by, tettbygde strøk og bygd. Det er nettopp disse forskjellene som gjør at mange foretrekker å bo i bygder og utkantstrøk, eller søker ro og rekreasjon i disse områdene. En lett observerbar forskjell er ro. Ute i distriktene, om det er skog, fjell eller kyst, så er fraværet av menneskeskapt lyd- og lysforurensning både en trivsel- og identitetsfaktor. For mange er dette en bærebjelke i tilværelsen.

Derfor vekker det sterke følelser når NVE og utbyggere overkjører lokalbefolkningen, ødelegger kjære naturområder, og tvinger igjennom enorme og uønskede vindkraftutbygginger. Og når nå NVE legger fram forslag til nasjonal ramme, med en tilnærming til utredninger som er veldig lik tidligere vindkraftprosesser, virker det som NVE fortsatt ikke ser, eller hører på de som blir berørt.

NVE skriver om innhenting av kunnskapsgrunnlag, men hva med å ta motstanden som har vist seg i publikum under informasjonsmøter, høringsuttalelser, lokale og etter hvert nasjonale medier som et sikkert tegn på at landets innbyggere plages av vindkraftutbygging?

Jeg vil også be NVE om å endre sin tilnærming til støyberegning for vindkraftverk. I de aktuelle områdene blir det helt feil å måle/beregne støybelastningen med A-vekting for lydtrykket (dBA), en metode som filtrerer vekk store deler av frekvensområdet under 1 kHz. Denne typen vekting egner seg til måling der det er fare for hørseltap, ikke i områder der ugla jakter smågnagere ved hjelp av hørselen. Når NVE bruker Lden dBA som målestandard, tas det ikke hensyn til at støygulvet/bakgrunnsstøyen i mange av områdene som vurderes til vindkraft er så lavt, at 40 dBA vil være lett hørbar tilstedeværende støy som forandrer hele opplevelsen av store områder rundt en utbygging. Dette i tillegg til naturraseringen og måten man overkjøres av styresmaktene, forringer veldig manges livskvalitet.

2: NVE viser fravær av kunnskap om natur og naturmangfold og hvilken rolle dette spiller for økosystemet.

Som en statlig forvalter burde NVE ta innover seg at tap av habitat er den største trusselen verdens arter står overfor. Norge har her et ansvar, og kan ikke åpne opp stadig flere områder for menneskelig aktivitet som bidrar til ytterligere tap av fauna og flora. Om NVE ikke evner dette, må NVE fratas oppgaven å vurdere konsekvenser av naturinngrep som kraftutbygging innebærer.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre til å stoppe utbyggingen av vindkraft, og forkaste NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

Dag Leonhardsen