Høringssvar fra Åshild Fredriksen

Dato: 01.10.2019

Jeg er imot vindkraftutbygging fordi

1. Vind er den energikilden med noe av den laveste energitettheten og krever svært store konstruksjoner og plass.

2. Det er IKKE satt opp skikkelig co2-regnskap for ødeleggelsen av alle myrområdene en bygger veiene over. Det er useriøs vil-vest stil å ikke sette oppordentlige regnskaper for det en hevder at vindturbinene skal avhjelpe, nemlig å minske co2-utslipp. Veibygging er ikke tatt med i den generelle litteraturen som har gjort beregninger tidligere på dette.

3. Nærgrensene til bebyggelse må settes opp til minimum grense somi Tyskland

4. Det må lages skikkelige kart over beregnet støyinnflytelse, skyggekast, vernede fuglearter mm, for å få et helhetlig bilde av områdene som faltisk beslaglegges.

5. Vindindustrien må pålegges også for eksisterende kraftanlegg å betale inn årlige beløp til et fond for å dekke utgiftene med demontering og søppelhåndtering etter turbiner som må skrotes eller skiftes ut.

En burde heller satse på,kjernekraft og forskning på å utvikle rektorer som kan utnytte thorium som brensel.