Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121642

Dato: 24.09.2019

Norge har allerede et kraftoverskudd og bør derfor ikke bygge ut mer landbasert vindkraft. Med tanke på de enorme arealene som beslaglegges og ødelegges for all fremtid kan jeg ikke se at dette er klima eller miljøvennlig på noen måte. Landbasert vindkraft er svært ødeleggende for dyre og fuglelivet, å grave opp myrområder som ellers er fredet for å bygge ut ustabil kraft vi i utgangspunktet ikke behøver gir ingen mening. I tillegg kommer støy, skyggekast og infralyd som har negativ effekt på mennesker som bor i nærheten av vindkraftanleggene. De fleste vindkraftanlegg blir i tillegg solgt til utenlandske investorer og lokalsamfunnene sitter igjen med mange ulemper, liten gevinst og få eller ingen lokale arbeidsplasser. Allerede utbygde anlegg og anlegg under utbygging viser at i prosessen med konsesjonssøknader og utbygging er det også lite åpenhet og demokratiske prosesser blir tilsidesatt og lokaldemokratiet overkjørt. Kommunenes og de lokale høringsinstansenes svar bør veie tungt i konsesjonsprosessene, kommunene bør ha vetorett på utbygging i sine kommuner. Man ser også en klar trend på at anleggene som blir bygd har endret seg drastisk i forhold til hva som ble konsesjonssøkt, dette skaper stor frustrasjon og motstand lokalt. Større og høyere turbiner blir installert uten nye konsekvensanalyser eller konsesjonssøknader. Vindkraften er i tillegg ustabil og ikke regulerbar, to faktorer som er veldig viktige når det kommer til kraftforsyning. Norge bør heller prioritere å oppgradere allerede eksisterende vannkraft, dette vil kunne gi like mye kraft som all planlagt landbasert vindkraftutbygging. Denne kraften er i tillegg regulerbar og stabil og vil ikke føre med seg de enorme naturinngrepene som utbygging av landbasert vindkraft gjør. Skattereglene for vannkraft bør heller gjennomgås fremfor å subsidiere utbygging av landbasert vindkraft. NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft bør skrinlegges. I tillegg bør alle gamle konsesjoner som ble gitt for mange år siden inndras.