Høringssvar fra Bjørn Berg

Dato: 01.10.2019

Høringssvar:

1: VINDKRAFT I NORSK NATUR BRYTER MOT GRUNNLOVEN

En massiv og organisert utbygging av grovindustri rett inn i norsk fjellheim og urørt natur, er for meg ikke annet enn et soleklart brudd på GRUNNLOVEN og dens bestemmelser og intensjon som gjelder norsk natur og miljø. Denne paragrafen er en fundamental lov, med FORRANG annet lovverk, som skal sikre at miljø- og naturmangfoldet bevares, i ALLE områder av landet, hvor naturen skal ha et særlig vern mot utilbørlige og langsiktig negative konsekvenser av inngrep, spesielt med tanke på fremtiden og kommende slekter, hva slags land de skal ha rett til å arve. Videre står det at befolkningen har KRAV på å få en bred og opplyst kunnskap og medbestemmelsesrett, altså gjennom Stortinget HVIS noe annet mot formodning skal vedtas, som alt er punkter jeg mener ikke er overholdt i den nasjonale saken som vindkraft vil være. Og lovbruddet blir særlig alvorlig når man i NVEs prosjekt også ser ut til å fullstendig ignorere at folks HELSE også kreves tilsvarende forsvart på samme bærekraftige måte, og at dette gjelder UANSETT hvor i landet folk bor eller ferdes.

Med en så voldsom og kollektiv utbygging inn i norsk natur og inn i folks lokalmiljø mener jeg det også vil være et et brudd på den grunnlovsforsvarte MENNESKELIGE RETT det skal være å kunne leve et fritt og fredelig hverdagsliv i sitt lokalsamfunn, uten å skulle bli plaget eller begrenset i sin levemåte ved å få statlig industrivirksomhet bygget rett inn i stua og inn i sine nærområder. At så mange steder nå skal få pepret sin horisont med roterende kjempeturbiner som vil være synlig på kilometervis av avstand, vil være et uakseptabelt brudd mot dette, da deres størrelse, utbredelse og omfang vil i stor grad tiltrekke seg ufrivillig oppmerksomhet og distraksjoner hos folk som bor rundt, bidra til stressreaksjoner og unngåesesadferd hos dem som får de ufrivillig inn i synet, og gi en rekke problemer for folkehelsen og samfunnet ellers som jeg mener man ikke kan akseptere.

Med disse to grunnlovspunkter, sammen med de klare negative konsekvensene utbygging har for folkehelse, generasjonsperspektivet og alle de voldsomme skadene som vil komme i og rundt naturen mener jeg dette prosjektet helt klart må stoppes. Jeg forventer våre folkevalgte virkelig får med seg disse argumenter og sørger for at nasjonal ramme for vindkraft snarest trekkes tilbake.

2.VINDKRAFT I NORSK NATUR HAR NULL EFFEKT PÅ NORSK CO2-REGNSKAP

Mange, også blant våre ledende politikere, virker å tro at vindkraft er noe som vil ha stor effekt på CO2-regnskapet vi har i Norge, at dette er obligatorisk for å senke vår egen CO2. Dette mener jeg er en misforståelse som er svært feilaktig og bare en tåkelegging av debatten, da man virker å glemme at Norge er en kraftnasjon som allerede HAR et overskudd av ren energi i vannkraft. En ekstra tilførsel fra vind vil derfor IKKE redusere norsk CO2 i seg selv, siden norsk CO2 vil FORTSETTE å komme fra sine vanlige kilder slik som biltrafikk, skipsfart og vareproduksjon, uavhengig av om det kommer mer strøm fra vind i stikkontakten.

Vindkraft i norsk natur fremstår derfor for meg som et klart ikke-obligatorisk alternativ, og dermed mye mer være som en ordinær HANDELSVARE der hovedmålet er å tjene lette penger, og bare sekundært være en begrenset hjelp til andre lands CO2-regnskap, slik som eksempelvis Tyskland. Dette er selvfølgelig en hyggelig tanke, men for meg likevel en altfor høy pris å betale, når det er NORSK NATUR og NORSK BEFOLKNING som blir dem som må ta støyten gitt alle konsekvensene det har for naturen og lokalmiljøene der mennesker bor.

Jeg mener derfor at Norge, ikke bare har rett til, men også en konstitusjonell PLIKT til, å styre politikken etter vårt egets lands interesser FØRST, før man så til de grader går inn for å ødelegge naturen, og forulempe norske innbyggere. Norge har mange andre gode kraftalternativer i landet vi kan utnyttet istedet, både å effektivisere vannkraften vi har, øke kapasiteten ved å bygge MER av den, eller BARE ha vindkraft til havs. Med et Equinor-selskap som snart vil bli verdensledende spesialister på vindkraft til havs, mener jeg det bare er et tidsspørsmål før havvind vil bli et fullgodt alternativ til vindkraft på land, og dermed være et mye bedre valg å satse på ISTEDET, om vi bare gir oss selv den tålmodighet, og vente på Equinor, HELLER enn å for hastig gå løs på og angripe dyrbar norsk natur som vil gi store og irreversible ødeleggelser inn i landskapet for all fremtid.

3.VINDINDUSTRI PÅ LAND GIR UOPPRETTELIGE SKADER I NATURLANDSKAPET

Norsk naturlandskap er ikke bare estetisk pen, den inneholder også en rekke sjeldne og verdifulle naturbiotoper, med planter og dyr og unike landskapsformasjoner. Etter mine begrep er det et grovt lovbrudd å ødelegge naturen med dynamitt og maskiner, særlig når omfanget er så stort, og berører så store arealer på så mange steder. For hver enkelt turbin kreves det voldsomme naturinngrep med utsprenging og oppbryting av natur, hvor det skal bygges lange strekker med brede anleggsveier og snuplasser om hverandre, som pløyer seg gjennom naturlandskapet på kryss og tvers, og lage skjemmende og steinsprengte grøftekanter og skape fragmenteringseffekter for folk og dyr og økosystemet som helhet, fortrenge artene, og ødelegge for naturmangfoldet. Hensynsløse sikksakk-mønster av veier vil skjære seg frem langs bratte, ville fjellsider over store områder og merke dem for alltid. Fra luften vil man se inngrepene hogget inn i landskapet med former som blekkspruter, der kilometerlange brede anleggsveier blir "armer" som vil bukte og krølle seg frem og tilbake mellom fjelltopp til fjelltopp, fra turbin til turbin, fullstendig ignorant ovenfor det urørte landskapet som for alltid får ødelagt sin ville karakter, midt i dyrbar og storslått natur. OVER HELE LANDET. At så store områder fri natur skal få fjernet sitt villmarkspreg, og stjeles fra vår neste generasjon å oppleve, mener jeg er en utilbørlig korttenkthet vi ikke kan være bekjent, og er ikke annet enn utålelig naturkriminalitet og soleklart brudd på grunnlovens miljøparagraf, som jeg mener vi ikke kan akseptere.

4.VINDTURBINER ØDELEGGER RO, HARMONI OG VILLMARKSFØLELSE

Det er for meg også svært ulovlig for noen som helst, å kollektivt ødelegge den visuelle opplevelsen av fri natur, for så mange mennesker, på så mange steder, i så store arealer, på en og samme gang. At så mange lokalmiljø skal fratas tilgang til et fredfullt hverdagsliv og kontinuerlig plages av slike voldsomme konstruksjoner som det vindturbiner er, er totalt uakseptabelt. Enorme, roterende turbiner er noen uhyggelige konstruksjoner som har alle egenskaper til å forstyrre og invadere i lokalområdet de settes opp. Selv på avstand, vil slike roterende kjempemaskiner fullstendig ødelegge opplevelsen av fri natur, distrahere og kontinuerlig forstyrre områdets ro, og forulempe den vanlige rekreasjon som man ellers ville fått. Folk vil vegre seg fra å oppholde seg i industrialiserte områder som dette vil utgjøre, og aller helst bare ønske seg bort. Roterende vingeblad vil stjele folks oppmerksomhet på mange kilometers avstand og virke distraherende, selv på ubevisst plan. Støyen fra turbinene vil kontinuerlig kjøre dag og natt, og gjøre det utrivelig for alle som er nær, ved turbin etter turbin etter turbin. Dette vil også opplagt ha negativ betydning for folkehelsen, og også klart undergrave grunnlovens paragraf 95, som er den menneskelige rett til ikke bli begrenset i sin frihet i det daglige liv, når så store områder skal omgjøres til industri, og hvor man bevisst eller ubevisst TVINGES til unngåelsesadferd og endrer sine bevegelsesmønster gitt det allmenne ubehaget det vil være å bo og ferdes i et industrialisert lokalmiljø.

5.VINDTURBINER ØDELEGGER TETTSTEDERS KARAKTER I MANGE KILOMETERS RADIUS

Å få installert himmelhøye, kontinuerlig roterende vindturbiner inn i folks nærområder, er noe som klart endrer et tettsteds karakter på en utilbørlig og negativ måte, og vil endre hele den visuelle opplevelsen og oppfatning av stedet for alle dem som bor der, og kraftig redusere områdets verdi. Svært mange tettsteder vil da få fjernet sin idyll og få et vanskjøttet preg, totalt fratatt sin sjel. Turbinene vil være svært dominerende over store områder, der rotasjonsbevegelser vil tiltrekke seg all oppmerksomhet for absolutt alle som bor der, enten man vil eller ikke, på kontinuerlig basis. Turopplevelser og indre ro og harmoni vil for alltid bli forstyrret, og det samme med utsikten opp mot toppene, og utsikten ut fra toppene, hvor turfolk og mosjonister som elsker å nyte sin termoskaffe og kvikklunsj på toppene, nå får opplevelsen spolert av turbinvinger som suser forbi over hodene til folk, og som igjen vil gi uro, stress og mistrivsel og stoppe deres lyst til å noen gang ha lyst til å dra på tur dit igjen. Og at private tyske selskap i det hele tatt skal ha lov til å starte denne type grovt skadeverk inn på stedene vi bor, at de fritt skal kunne smadre våre lokale og idylliske postkortfjell og anlegge industriveier og turbiner inn i unike postkortlandskap, og ta fra oss den villmarksfølelsen som hører med i å bevege seg, og bo, i en så vakker, vill og urørt natur, er for meg bare fullstendig utålelig. Jeg forventer at NOEN av våre folkevalgte representanter snart må våkne og får satt foten ned for det denne tankeløse og ulovlige vandalismen dette i praksis er. En gang for alle.

6.UTPEKINGSPOLITIKK GIR EN STOR OG VEDVARENDE UTRYGGHET FOR LOKALBEFOLKNING

Å åpne så enorme områder rett inn i folks lokalmiljø over hele landet, vil også kunne medføre en stor og åpenbar usikkerhet for befolkningen som bor i områdene som pekes ut. Dette vil også VEDVARE etter at en utbygging er avklart. Som innbygger i en slik "utpekt" kommune vil man da gå rundt og kontinuerlig å frykte at man selv blir de neste som blir invadert med utbygging der man bor, med alle de fryktede konsekvenser som følger med, og som igjen vil kunne ha stor evne i å påvirke alt av stemning på stedet. Utryggheten vil da kunne ligge som en eim i lokalsamfunnene som rammes, med nervøse innlegg i avisen, folkemøter, opprørte naboer og bekymrede samtaler rundt middagsbordet. Dette vil igjen øke det daglige stressnivå i et lokalsamfunn og igjen kunne påvirke folkehelsen på en negativ måte. Og selv med avklaring, at man får vite hvilke områder som rammes, vil utryggheten likevel FORTSETTE, fordi man VET utbygging fortsatt vil kunne komme andre steder, slik mange har hørt skje med vindprosjektet i Egersund som endte opp med å bli 3 ganger større enn det den opprinnelige tillatelsen var ment som. Er det noe som bidrar til å undergrave folkehelsen i et lokalsamfunn, så er det nettopp slike forhold som dette, en vaktsomhetsmodus og irritasjon som stresser folk, og som undergraver deres opplevelse av trygghet, trivsel og livskvalitet og som på hver sin måte også setter tilliten til hele vårt demokratiske system også alvorlig under press.

7.ROTERENDE TURBINER MEDFØRER KVALME OG NYSTAGMUS-REFLEKS

Til slutt vil jeg dele en personlig oppdagelse som gjelder visuell påvirkning av vindmøller på mennesker. Jeg har nemlig oppdaget at når jeg befinner meg "nær" en vindturbin, eller får vindturbiner inn i synsfeltet, kanskje på et par kilometers avstand, så har jeg merket jeg fort har følt meg uvel, litt underfundig, fysisk kvalm! Jeg tenkte lenge dette måtte være noe tilfeldig, at det vil gå over om noen timer, at det må skyldes dårlig dagsform eller på grunn av bilen jeg har kjørt, båten jeg kjører, eller noe med maten jeg har spist.

Kjære folkevalgte, jeg har nå fått en medisinsk forklaring på at det jeg merker faktisk kan være HELT REELT, nemlig det faktum at større roterende konstruksjoner i menneskers synsfelt er nok til å skape en visuelt utløst øyerefleks, som igjen sender signaler til balanseappratet i hodet som reagerer med å lage kvalme eller svimmelhetsfølelse, medisinsk også kjent som NYSTAGMUS-REFLEKS! Og dette selv på kilometers avstand.

Slik jeg skjønte legen på dette fenomenet, så er dette faktisk normalreaksjon hvis man har store objekter i synsfeltet som er i repetitve bevegelser, feks en stor vindturbin mot horisont, så vil det automatiske blikkfanget disse bevegelsene gir, utløse ørsmå reflekser i øyet som gjør at man auto-fokuserer på objektet i noen mikrosekunder, og følge bevegelsene, nesten helt umerkelig, og UTEN Å VILLE DET, og at dette vil gjenta seg så lenge bevegelsene oppfattes i synsfeltet! Siden slike raske øyereflekser samtidig også virker som en direkte trigger mot balanseapparatet i hodet, vil dette kunne skape mismatch i signalkoblingen med kroppens faktiske posisjon og øynenes refleksbevegelser, og gi en reell kvalmefølelse eller svimmelhet tilsvarende det som skjer når man blir reisesyk i en bil eller sjøsyk i en båt, hvor det blir mismatch mellom horisont i ro, og en kropp i en repetitiv bevegelse!

Hvis dette er en reell medisinsk tilstand som man vil kunne få om man kikker på en vindmølle mot horisonten, som en ufrivillig visuell reaksjon, overalt hvor de står, mener jeg dette er et SVÆRT DÅRLIG POLITISK HÅNDVERK, at dette ikke allerede er avdekket som et problem, og derved tillate tusenvis av folk langs kyst og fjord og fjell og naturlandskap påtvinges denne type REISESYKE-FREMKALLENDE KONSTRUKSJONER installert rett inn i sine lokalmiljø, og horisonter, og gjøre folk fysisk uvel, inn i huset de bor, veien de går, fra bryggen de fisker, eller på fjellet og går på tur, på kilometers avstand. Hele tiden, kontinuerlig, dag etter dag. Og uten at man som innbygger skjønner hva som skjer, og uten at man har noe man skulle sagt.

At politikerne våre nå driver og godkjenner å sette opp kvalmefremkallende installasjoner inn i våre alles rekreasjonsområder, og kanskje til og med mener at dette er befolkningens eget problem, at vi skal komme oss unna dem, unngå å se på dem, unngå horisonten, unngå utsikten, mener jeg er et så grovt overtramp, og så skammelig at jeg ikke har ord. Jeg FORVENTER at samtlige av våre folkevalgte kan stille seg bak det unisone kravet det vil være, at det skal være en menneskerett, og frihetsrett, for tusenvis av norske borgere å fortsatt kunne leve fredsommelige liv og få sitte på sin egen terrasse og drikke sin søndagskaffe og nyte utsikten over fjorden, fiske på kaien, gå tur i fjellet, UTEN å føle seg reisesyk fordi kraftspekulanter har fått ta seg til rette på lokalmiljøets fjelltopper, på områder de uansett IKKE har eiendomsretten til, og tvinger seg på, på tvers av Grunnlovens bokstaver bare for at noen skal tjene lette penger under det falske dekket av å være redningen for norsk CO2, mens det egentlig mest er ment som lettvint og billig og blåøyd kraft til TYSKLAND, alt på bekostning av det norske folks ve og vel, trivsel, helse, naturmangfold, landskap og rekreasjon, som alt nå er i ferd med å ofres på kraftspekulantenes alter.

For denne prisen, og alt som er nevnt overfor, er norsk naturlandskap IKKE - TIL - SALGS!

===========================================================

8.VURDERING AV NVE SIN RAMMEPLAN

• NVE sin rapport fremstår som overfladisk, svært selektiv og med mye manglende kunnskap. Det er betydelige mangler innen en rekke tema, og hvor noen tema helt er utelukket fra å bli drøftet overhodet. Kunnskapsinnhenting virker å være bekymringsverdig selektiv, da vesentlige tema nesten er utelatt, slik som turbiners effekt på menneskers helse. Her burde man forvente en nøye drøfting av materialet man finner, eller selv starte systematisk undersøkelse hvis materialet uteblir.

• Det savnes en faglig og fullstendig drøfting av turbiners effekt på folks psyke og PSYKOLOGISKE reaksjoner, slik som uro, stress, bekymring, agitasjon, nervøsitet og unngåelsesadferd, og hvordan dette virker inn på folkehelsen

• Det savnes en MEDISINSKFAGLIG gjennomgående drøfting av turbiners effekt på folks helse, og den overordnet effekt på folkehelse: Det savnes spesielt drøfting av kvalmeutløsende reaksjoner som man kan få ved å holde blikket på en roterende vindturbin bare noen få sekunder, og en drøfting av kvalmeutløsende reaksjoner som kommer i løpet av minutter bare av å befinne seg i område med turbiner over tid, på avstand. Det savnes en drøfting og under-søkelse av stressreaksjoner man får av å ha turbiner kontinuerlig i nærmiljøet, og en utdypende drøfting av folkehelseinstituttets funn av studie som viser deprivert søvn hos folk som er naboer til turbiner. Det savnes en helsefaglig vurdering av betydningen slike stress-reaksjoner har for folkehelsen, en drøfting av hvordan folkehelse påvirkes når man bor i "utpekt" område der utbygging truer, etter turbiner er kommet, effekten av å bli begrenset i daglige gjøremål, unngåelsesadferd, unngåelse fra eksponering, unngåelse av å bosette seg ved turbiner, fraflytting, og hva effekten er av slike stressreaksjoner betyr for folkehelsen samlet.

• Det savnes en faglig drøfting av naturens bærekraft sett i forhold til Grunnlovens miljøparagraf, og hvor denne sammenholdes mot bærekraftsmålene omtalt i Brundtland-kommisjonen Innst.S.nr.163 (1991-1992) s 4, som er ment å være en overbygning og beskyttelse av prinsippene i miljøparagrafen, hvor fokuset er ment å skulle: 1."Opprettholde biologisk mangfold ved å sikre overlevelsen til og fremme beskyttelsen av alle arter innen flora og fauna i deres naturlige leveområder" 2."Forhindre eller stanse betydelig forurensning av eller skade på miljøet" 3."Overholde prinsippet om optimalt bærekraftig utbytte i utnyttelsen av levende naturressurser og økosystemer"

• Det er svært kritikkverdig at plan for vindkraft har hatt svært kort innleveringsfrist (2,5 år) med et begrenset budsjett, og en snever oppdragstekst (langsiktig og lønnsom vindkraft).Dette kan ha påvirket prosjektet på en negativ måte som man flere steder kan finne tydelig tegn på. Dette vil kunne gi: redusert mulighet for til en skikkelig og gjennomført faglig gjennomgang av viktig litteratur, øke sannsynlighet for store feilkilder, økt risiko at viktige beslutninger tas på et svakt og forhastet grunnlag, økt risiko for feilvurderinger og feilprioriteringer i arbeidet, økt risiko for at vesentlige sidetema nedprioriteres fordi oppdraget er snevert, SELV OM det faglig sett burde vært inkludert under hovedbestillingen, gjør det umulig å utføre egne studier og undersøkelser i situasjoner der tidsfaktor og budsjettsituasjon er vesentlig for undersøkelsen, noe som igjen vil gå utover faglig kvalitet.

• Det er dypt bekymringsverdig at NVE gjennom hele rapporten på svært mange områder sier de ikke har nok kunnskap til å konkludere på hvilken effekt turbin-installering har på de ulike temaer, inkludert folks helse. De etterlyser gjennomgående mer kunnskap, økt kunnskap, burde undersøkt mer, har behov for oppfølgende studier osv. Innimellom sier de også de ikke har tid til å se mer på saken fordi "prioritering av kunnskapsinnhenting imidlertid må ses i sammenheng med kunnskapsbehovet som er for andre tema" som helt åpenbart vil kunne gå utover rapportens kvalitet.

• Temaet "visuelle virkninger på mennesker" er foretatt av rådgivningsbedriften Norconsult. Disse drøftingene synes ikke å ha en helsefaglig vinkling, selv om dette blir inntrykket i måten det presenteres.

• Det er svært kritikkverdig at prosjektets tidsaspekt og økonomi synes å gå utover vesentlige forhold, slik som undersøkelse av "langsiktige konsekvenser" slik Grunnlovens miljøparagraf beskriver som et krav, før man gjøre store utbygginger i naturen. I store saker der nettopp helse, natur og lokalmiljø i så stor grad settes i spill må det forventes at grundige undersøkelse SKAL være med i en slik vurdering for dette formålet. Med alle forbehold og kunnskapshull som dette prosjektet synes å ha, vil dette kriteriet ikke være oppfylt og derved være et dokument man IKKE kan forholde seg til når vurderingen mot lovverket eventuelt skal gjøres.

• Folkehelseinstituttets litteraturreferanse om at vindturbiner er dokumentert å gi søvnvansker hos naboer, mangler i referanselisten. Folkehelseinstituttets andre påstander og dokumentasjoner er heller ikke anført på listen.

• Det er urovekkende at tilsynsorganer som Riksantikvar og Miljødirektorat er kommet med i NVEs prosjekt på "tidlig tidspunkt" Dette har medført at eksempelvis riksantikvar har levert 9 rapporter til bruk i NVEs arbeid og således selv blitt en bærende del av rapporten. Med en så dyp involvering vil dette nødvendigvis kunne gå utover riksantikvarens habilitet og evne som objektivt tilsyn og kontrollorgan, som ikke lenger kunne følge sitt tilsynsoppdrag i å si NEI til, og varsle om, prosjekter som går over grensen i art og omfang for folk og natur. Arbeidets vil også være farget av en positiv innstlling til vindkraft da dette er bestillingens utgangspunkt, noe som igjen vil gi økt kreativitet for eksempel i å finne avbøtende tiltak samtidig som “tilsynsevne” og “alarmfunksjon” som skal vurdere dem samtidig vil være svekket.

• Det er svært kritikkverdig at folkehelseinstituttet skaper inntrykk av at vindturbiner installert inn i folks nærområder ikke har effekt på folks helse fordi "det ikke er litteratur som viser det", samtidig som de ikke sier noe om hvordan dette skal forstås. Finnes det faktisk studier som sier at det er "ingen sammenheng", eller er det bare at studiene ikke er å finne, at de bare MANGLER Å BLI UTFØRT? Hvis førstnevnte er riktig, noe som er hovedinntrykket, så fanges man i så fall i en problematisk selvmotsigelse i neste avsnitt hvor man innrømmer det FINNES studier som viser effekt på nettopp folks helse, der naboer til turbiner er vist å sove dårligere om natten enn andre. Ingenting av dette drøftes av folkehelseinstituttet, og ingen av studiene er oppført på referanselisten som dokumentasjon.

• Fraværet av drøfting av hvorfor folk ikke får sove i områder med turbiner åpner for en rekke teorier som ville vært viktig å gå inn i. Fravær av kildehenvisninger får leseren til å spørre seg om HVORFOR folk ikke får sove, om det er på grunn av direkte ytre forstyrrelser om natten fordi folk sover med åpne vinduer, eller enda mer interessant, om det kan skyldes at folk får STRESSREAKSJONER bare av å oppholde seg midt mellom vindturbiner hele dagen, som gjør folk slitne og irritable og uopplagte, som da BÅDE kan skape problemer med søvn, men også gi stressrelaterte helseproblemer ellers. For på dette området finnes det nemlig SVÆRT MYE litteratur som viser en klar og negativ effekt på folks helse slik som mental-helse, hjerte-kar-sykdom og andre sykdomstilstander. Denne type drøfting ville vært høyst relevant informasjon som burde være av største viktighet å kartlegge FØR man setter i gang slike kjempeprosjekter, rett ut i folks nærmiljø, i hele landet.

• Det er for meg kritikkverdig at NVE i tema om nabovirkninger sier vindturbiners visuelle virkning på mennesker er en subjektiv størrelse som ikke kommer inn under mandatet å vurdere nærmere i punkt om "Nabovirkninger" fordi de regner det som en individuell opplevelse, som om det ikke skulle vedkomme folks helse. For meg er dette en helt feilaktig vudering, da subjektive reaksjoner på gigantiske turbiner på avstand vil være en nabovirkning som alle andre, og med MINST like stor evne i å gi stresseffekt på menneskekroppen og folkehelsen, som det man kan få av å sove under dem om natten. Om enn ikke større.

Med problemområdene nevnt i dette høringssvar, mener jeg nasjonal ramme for vindkraft må trekkes tilbake