Forsiden

Høringssvar fra Svein Erik Dommersnes

Dato: 15.09.2019

MOT VINDKRAFT I TYSVÆR OG ELLERS I NORGE

1. Tap av areal og biologisk mangfold er den største trusselen i klimakrisen, her er det gedigne områder som er plukket ut. Tap av areal og biologisk mangfold er en større trussel enn drivhuseffekten for klima.

Vi bor i et område med stort biologisk mangfold, ta gjerne med det som er spesielt fra nærområdet ditt. Fugletrekk, rovfugler etc etc, rødlistede eller sjeldne planter, dyr, fisk (et eksempel er den sjeldne elvemuslingen i Årvikelva).

Utvalgte naturtyper som er sjeldne (eksempel kystskog, urskog med sjeldne biotoper).

2. Folkehelseperspektivet:

-støy (mennesker og dyr)

-infralyd (både mennesker og vilt/ husdyr)

-visuelt (ikke kunne hvile blikket, uro i horisonten)

-psykisk helse (tap av kjært landskap, tap av hverdagslandskapet, tap av rekreasjon, sorg, , depresjon, angst, tap av oppmerksomt nærvær/ mindfullness, splittelse i bygden)

-fysisk helse (tap av turterreng etc), viktighet av fysisk aktivitet

3. Irreversible svære naturinngrep

4. Tap av næringsvirksomhet

- NB! TURISME, tap av næring for de som driver med reiseliv, gårdsturisme, butikk etc

- mindre attraktiv hyttekommune

- tap av areal for bønder, konsekvenser for beitedyr, jakt, bærplukking etc

- tap av ligningsverdi

- tap av skatteintekter pga nedsatt ligningsverdi eiendommer og svakere inntjening i næringer

5. Estetikk

- Deler av området hører til "Vakre landskap i Rogaland". Se side 8-9 og 67 i boken "Vakre landskap i Rogaland", Stavanger Turistforenings årbok 2009.

- Hertervigs landskap er en nasjonal arv, et kunstlandskap med sitt vakre, blonde lys 😊

6. Turområdene

- list gjerne opp turområdene og hvor godt de er besøkt

7. Manglende/ dårlige kartlegging:

- når man leser rammeplanen er det mye som ikke er ordentlig kartlagt av ordentlige fagfolk som biologer etc , hvis en går inn i detaljene. Mye omtrentligheter hva en tror det finnes av fugl etc i områder som ikke er kartlagt skikkelig.