Forsiden

Høringssvar fra DNT Nord Østerdal

Dato: 01.10.2019

Høringsinnspill til nasjonal ramme for vindkraft, område 56 Nordre Hedmark

Vi viser til den framlagte rammeplanen for vindkraft, og DNT Nord-Østerdal vil bidra med innspill i forhold til at område 56 Nordre Hedmark er tatt med på lista over aktuelle områder for utbygging av vindkraftanlegg. Dette er et område med svært store natur- og kulturkvaliteter, mye av dette er allerede kjent som grunnlag for den framlagte utredningen. I tillegg finnes det mange natur- og kulturminneverdier som ikke er tilstrekkelig kartlagt. Da dette området ikke har vært vurdert for slike omfattende naturinngrep tidligere. Det er store arealer med urørt- og villmarkspreget natur i området, dette vises også på INON kartene. Disse kvaliteten gir grunnlag for betydelige friluftsinteresser i dette området.

Våre prektige og vakre fjellområder som Sålekinna, Gloføken, Elgpiggen, Vakkerfjellet, Raudsjøpiggen, Fonnåsfjellet og Neksjøhøgda er områder der folk gjennom generasjoner har oppholdt seg for å fiske, jakte, plukke bær og gjete dyr. De fine fjellturmulighetene er viktig for identiteten til oss som bor eller har hytte i nærheten. Nærheten til urørt natur med friluftsmuligheter er også avgjørende for mange som kommer tilflyttende til området. Ungdom som er vokst opp her, oppgir natur med jakt- og friluftsmuligheter som en viktig grunn til at de ønsker å flytte tilbake som voksne. Vi er derfor bekymret for hvilke ringvirkninger en vindkraftutbygging kan få på sikt, med tanke på befolkningsutvikling i disse områdene.

Det er også et sammenhengene DNT-rutenett i området fra Tynset, gjennom Tolga og Os til Femundsmarka, med selvbetjente hytter underveis. De som går i dette området ønsker å oppleve et uberørt og særegent naturlandskap, med innslag av kulturminner fra tidligere tiders bruk i området.

Tur- og idrettslagene i området har gjennom mange år satt ut turkasser i dette området. Særlig er toppene populære turmål. Bare i Rendalen anslår de over 2300 besøk til disse turkassene i løpet av sommersesongen. Det er slike turkasser i alle berørte kommuner i området. Til sammen utgjør det en svært stor mengde besøk. Dette viser at området er svært populært for det enkle friluftslivet i området, blant både fastboende, hytteeiere og turister, unge som eldre, i alle årets sesonger. De som oppsøker dette området og verdsetter det for det det nettopp er – urørt

De unike mulighetene for det allsidige enkle friluftslivet er kanskje det viktigste fortrinnet til denne regionen. Det urørte preget i området innebærer også at nødvendig infrastruktur som veier og kraftoverføringsnett vil bli nye fremmedelement i området. Dette vil gi ytterligere naturinngrep i dette området, og vil gjøre at opplevelsen av urørt natur og ubrutte linjer i landskapet forringes.

Tidligere generasjoner som utnyttet ressursene i disse områdene, har tilpasset seg de naturlige forutsetningene og bebyggelsen er småskala og enkel, tre og stein var viktige materialer. Et massivt vindkraftanlegg vil helt ta luven av disse verdiene. Riksantikvaren har da også foreslått å ekskludere betydelige områder med kulturhistoriske landskapsverdier. Dyrelivet og særlig fugl vil også bli negativt berørt, det er viktige våtmarksområder for fugl innenfor området.

DNT Nord Østerdal sier derfor NEI til vindkraftutbygging i område 56 i Nordre Hedmark!