Forsiden

Høringssvar fra Mattilsynet

Dato: 12.06.2019

HØRINGSINNSPILL FRA MATTILSYNET

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Vi viser til høring om NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land med ref.nr. 19/511. Mattilsynet er bl.a. sektormyndighet for drikkevannsforskriften. Høringsinnspillet er således gitt med bakgrunn i hensynet til drikkevann og beskyttelse av råvannskilder.

Drikkevann blir ofte hentet ut i områder med lite eller ingen eksisterende bebyggelse og begrenset infrastruktur. Ved vindkraftutbygginger vil anleggsarbeid og påfølgende drift kunne introdusere en rekke kilder til potensiell forurensning, som kan påvirke råvannskilder negativt.

NVE skriver i forslaget til nasjonal ramme for vindkraft, kapittel 24, at hensyn til drikkevann er ett av flere aspekter som spiller inn ved behandling av konsesjonssøknader. De skriver videre at virkninger på drikkevann normalt ikke vektlegges ved behandling av konsesjonssøknader.

Mattilsynet mener at hensyn til drikkevannet ved utbygging av vindkraft må veie tungt både i planarbeidet, anleggsperioden og ved drift. Dette gjelder uavhengig av om det foreligger beskyttende bestemmelser for råvannskilder eller ei. Vi forventer å bli gjort delaktig på et tidlig tidspunkt i alle planlagte vindkraftutbygginger for å ivareta drikkevannshensyn, og følge opp at eventuelle avbøtende tiltak er tilstrekkelige.