Forsiden

Høringssvar fra Hildegunn og John Flengstad

Dato: 01.10.2019

Høringssvar Nasjonal Ramme For Vindkraft

Område Sunnhordland og Haugalandet, analyse område 16 (15), Tysvær kommune må ut av nasjonal ramme.

NVE sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge laget på oppdrag av OED bør skrotes. Vi har ikke bruk for denne krafta. Kraften i seg selv som en vare er heller ikke lønnsom uten dagens subsidiering og skattelegging. Norge som har vært et land med fornybar energi gjennom sin vannkraft i alle år har ikke behov for å øke co2 utslippene i verden med å få tilført store turbiner produsert i land som eks Kina.

I Nord-Norge og flere andre steder er det overproduksjon av kraft. Store investeringer på nettledninger over store avstander er enda en kostnad som blir tilført den vanlige innbygger. Effekten av strømmen avtar når den fraktes og svekkes betydelig. Når en i Danmark får betalt for å bruke strøm om natten for å påvirke til et økt forbruk ser vi at behovene ikke nødvendigvis er tilstede der heller. De har gass som stabiliserer bruken av den ustabile vindkraften.

I rapporten fra NVE har de brukt eksisterende kunnskap og ikke ny forskning. Alle som har fulgt med og lest seg opp på virkninger fra vindkraft fra inn og utland de siste månedene har fått med seg at det er lite positivt å hente. Hele rapporten fra NVE viser at det er store negative konsekvenser i alle de 13 områdene. NVE bruker erfaringer fra tidligere konsesjonsbehandlinger noe vi stiller oss undrene til da disse viser flere feil og manglende utredninger. Eks støykartet som forelå i konsesjonen til Tysvær Vindkraftverk, den var på engelsk noe som gjør den vanskelig å forstå og akustiske hensyn var ikke nevnt.

Støyen fra vindkraftverk er sammenlignet med industriområder og veier. Flate terreng i Sverige og Danmark er basis for norske retningslinjer, ingen hensyn til støyforhold i norsk fjellterreng. Dette viser at det er stor kunnskapsløshet blant dem som skal behandle dette. Lavfrekvent og infralyd er ikke nevnt overhode. Russland (og alle andre romfartland) har allerede i 1979 forsket på skadevirkningene, så forskning finnes. Støypåvirkning kan gi søvnforstyrrelser, hodepine, svimmelhet, kvalme, synsforstyrrelser, irritabilitet, konsentrasjonsproblemer, tinnitus, trykk i ørene, hurtig puls og angstanfall. Der andre land strammer inn har vi Europas svakeste støyregelverk. Minner om EU`s støydirektiv som er implementert i Norge gjennom Forskrift om begrensning av forurensning. 5-1.Formål; fremme menneskers helse og trivsel ved å sette minstekrav til innendørs støynivå og unngå at dette nivået overskrides. Et videre formål er å forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering gjennom krav om å kartlegge støy og opplyse befolkningen om eksponeringen av støy og støyens virkninger, og ved å utarbeide handlingsplaner og gjennomføre støyreduserende tilltak. Støygrensen for vindturbiner i Norge er satt til Lden 45 dB, normalisert gjennomsnitts-estimat for hele året. Ved denne grensen aksepterer myndighetene at 25 % av befolkningen opplever plager og 10 % vil oppleve sterke plager fra støy. Hvor blir det da av helse og trivsel perspektivet?

Det mest bekymringsverdige med infralyden er den pulserende virkningen som etter flere år tetter vevet i blodårer som igjen kan føre til slag. Vil norske myndigheter ha flere slagpasienter på samvittigheten når vi kan forhindre det ved å stanse all utbygging av vindkraftverk. Svaret bør være enkelt.

Husk at støyen øker med større turbiner. Endringer/størrelse på navhøyde og rotordiameter er bagatellisert av utbyggere uten at det er satt spørsmålstegn ved dette eller ny konsekvensutredninger er etterspurt.

De siste årene har vi hatt mer og mer fokus på natur og friluftsliv for å bedre folkehelsa til folk. Turistene strømmer til Norge for å oppleve, bla fjelltopper og uberørt natur. Trolltunga, Preikestolen og i vårt nærområde i Tysvær har vi Himakånå. Det er dette som skaffer lokale arbeidsplasser. Nordmenn ferierer og reiser mer i eget land, turistene strømmer på.

Hvis ikke den nasjonale rammen for vindkraft stoppes vil Norge bli et eneste stort industriområde. Det vakre landet vårt er gitt til kapitalkreftene. Over 90 % av konsesjonene er nå eid av utenlandske investeringsselskaper. Myndighetene ofrer helsen til egen befolkning. Dyr, fugler, insekter og flora har ingen verdi. Mange rødlistede arter ofres. Vi har 12 % uberørt natur igjen. Vi trenger den for å ta vara på mangfoldet.

Turbinene tar ikke bare livet av fugler men de driver dyremishandling. I møtet med rotorbladene der vinger blir kappet av og fuglen blir liggende på bakken og pines. Turbiner blir satt opp midt i trekkområder. Havørn, Kongeørn og Fiskeørn er fredede arter som ikke blir godt nok ivaretatt i rammen. På Smøla er det talt opp over 100 døde ørn, hvem har ansvaret for døde fugler i de andre vindkraftverkene eks Midtfjellet? Siden dette ikke blir etterspurt av myndighetene kan vi lurer på om dette er opplysninger vi ikke vil vite av.

Rapporten viser at det er for stor kunnskapsmangel i NVE. FNs miljørapport fastslår at tap av naturareal er et like stort problem som global oppvarming. Ofring av norsk villmark har ingen positiv effekt på klimaproblemet. Noen tror de redder verden men sannheten er at dette er en politikk som ikke er bærekraftig.

Som innbygger i Tysvær kommune vil vi at hele området tas ut av rammeplanen. Vi vil ikke ha helseskader, redusert livskvalitet, redusert eiendomsverdi, konflikter, skjerpede sosiale relasjoner, fraflytting, mindre turister, permanente naturødeleggelser, ødelagt dyre og fugleliv, samt gjøre Tysvær mindre attraktiv og få dårligere omdømme.

Mvh

Hildegunn og John Flengstad