Forsiden

Høringssvar fra Jarleiv Stålesen

Dato: 18.09.2019

NVE åpner i sitt høringsforslag til "Nasjonal ramme for vindkraft på land" for at store deler av Agder kan egne seg for vindkraftindustri.

Gjennom utbygd vannkraft leverer Agder allerede et stort bidrag med fornybar kraft inn i markedet.

Det er allerede gitt flere vindkraftkonsesjoner. Lindesnes vindkraftverk og Lista vindkraftverk er i produksjon, mens Tonstad vindkraftverk er under bygging. Vindkraftverkene har medført enorme naturødeleggelser.

I et kupert landskap på Agder vil vindkraftverk medføre varige og store terrenginngrep. Da disse vindkraftverkene blir plassert lengst mulig bort fra folk, er det gjerne de mest uberørte delene av vår natur som ødelegges. Det er disse uberørte, større naturområdene som er så viktige for det biologiske mangfold.

Slike områder er også svært viktige for befolkningen, da de er uberørte og uten støy.

I tillegg påvirker vindkraftverk landskapet over store områder. Det er uklart hvem som skal erstatte den verdiforringelse som omkringliggende eiendommer til et vindkraftverk uvilkårlig vil utsettes for.

Utallige er de meldinger til Stortinget opp gjennom de siste 25 år, hvor nettopp viktigheten av å ta vare på vår uberørte natur understrekes og begrunnes.

EU sin energiregulering skjer politisk gjennom deres organ ETS. Miljødirektoratet har da også stadfestet at det ikke finnes noen dokumentasjon på at norsk vindkraft faser ut europeiske kullkraftverk.

Dersom mer fornybar kraft skal produseres i Norge, bør dette i så fall skje ved oppgradering og modernisering av våre vannkraftverk. I følge professor Leif Lia kan dette gi oss mellom 20 og 30 TWh. Dette kan skje med forholdsvis minimale naturinngrep.

Når en legger til grunn at midlere produksjonsevne i Norge utgjør tre promille av europeisk kraftforbruk i de siste fem år, sier det seg selv at Norge aldri kan bli noe større "batteri" for Europa - selv ikke med veldig mange og store vindkraftverk.

FN sitt naturpanel kom tidligere i år med rapporten som viser utfordringene med tap av natur og biologisk mangfold. Her ropes det et alvorlig varsko om å stanse raseringen av naturen.

Under folkemøtene om vindkraft på Agder ropes det også varsko. Det ropes varsko i aviser og på sosiale medier. Det ropes varsko fra tusener av mennesker på Agder.

Det ble også ropt varsko på NVE sitt regionale innspillsmøte på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand, den 21.05.2019. Dette fordi vi, blant annet av nevnte grunner, ikke vil ha mer landbasert vindkraft.