Forsiden

Høringssvar fra Geir Arvid Reien

Dato: 30.09.2019

Til

Olje og Energidepartementet

Fra

Geir Arvid Reien

Engaveien 27

1911 Flateby

e-post: greien@online.no

Høringssvar til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Den største trusselen jorden står overfor i dag er tap av natur. I Norge har vi knapt villmark igjen, de ville dyrene har stadig mindre områder, om i det hele tatt noen, hvor de kan leve uforstyrret.

Jordens klima er ikke stabilt, vi vet at det har vært kalde perioder med istider, og varmere perioder enn det vi har nå. At temperaturen nå er stigende er det ingen tvil om. Det er viktig å være føre var, og minske den menneskeskapte påvirkningen på klimaet. Men dette er en langsom prosess, det naturlige utslippet av CO2 er langt høyere enn det menneskeskapte, det er tid til å få ned utslippene uten å ødelegge naturen.

Når en tillater etablering av vindmøller på land, ødelegges store uberørte naturområder. Det anlegges veier inn i området, og reises enorme byggverk. Dette er helt irreversible inngrep, naturen ødelegges for all framtid.

I tillegg til at området raseres, er vindmøllene enorme drapsmaskiner. Utrydningstruete fugler blir lemlestet og drept i svært høyt antall, både havørn, hubro, kongeørn, falker og mange flere. Bare på Smøla har det blitt funnet 100 havørn drept av vindmøller. Naturlig nok teller en ikke de som en ikke finner. En del av disse blir helt sikkert drept momentant, mens andre blir lemlestet og pint til døde. Fotsaks er et fangstredskap som er forbudt, fordi det piner dyret til døde. Det er ikke mindre pinefullt å få vingen slått av og deise i bakken. Mennesker som mishandler dyr fradømmes retten til å ha dyr. Mennesker som uten tillatelse skyter utrydningstruete dyr dømmes til fengsel, og mister jaktretten. Likevel tillates det å sette opp vindmøller, uten at eiere gjøres ansvarlige.

En begrunnelse for å sette opp vindmøller er hensynet til naturen, at klimautslippene skal ned. Men logikken faller helt igjennom. Når naturen allerede er ødelagt av vindmøllene, er det ingen ting igjen å bevare.

Det må ikke tillates å sette opp noen nye vindmøller, noe sted på land.

Allerede etablerte vindmøller må også fjernes, for å unngå at fugler lemlestes og drepes.