Forsiden

Høringssvar fra Carina Østgaard Ulfsnes

Dato: 30.09.2019

Høringsuttalelse til nasjonal plan for vindkraft

Vår familie valgte Aure som bosted for ca 2 år siden, siden da har vi investert i hus og næringsvirksomhet her. Vi tok et bevisst valg da vi valgte bort bylivet til fordel for nærhet til natur og familie.

Vi ønsker at Aure i sin helhet tas ut fra nasjonal plan for vindkraft, på bakgrunn av følgende punkter:

  • Et av momentene som gjør Aure attraktivt for oss og andre, er den umiddelbare nærheten til storslåtte naturopplevelser. Her kan du komme deg fra fjære til en majestetisk fjelltopp på under 2 timer. Naturens stillhet og ro kan ikke måles i penger, den er tilgjengelig og gratis for alle som oppholder seg her, uansett bakgrunn og ståsted. Forskning fra blant annet Stanford universitet viser at kontakt med natur er helsefremmende for oss mennesker. Naturens stillhet har positivt innvirkning både kroppslig og mentalt. Det dokumenteres at kontakt med natur har beroligende effekt på nervesystemet og virker dempende på stress. I takt med samfunnets utvikling, blir det viktig å ta vare på folks nærhet til natur, da behovet for å dempe stress, angst og depresjon er større enn noen gang.
    Aure er en perle når det kommer til naturopplevelser både på sjø og land, og vindkraftutbygging vil uten tvil virke forstyrrende inn visuellt og lydmessig på naturopplevelsene i Aure.
  • Norske krav til minsteavstand til turbiner er lavere enn andre europeiske standarder. Slik risikerer vi som nordmenn å få vindkraftverk tettere innpå oss enn de hadde tillatt i f. eks Finland. Det burde forskes mer på infrastøy og Norge burde hatt strengere standarder. Hus og hytter i nærheten av vindkraftverk risikerer betydelige verditap i tillegg til å bli utsatt for støy, skyggekast, iskast og andre negative konsekvenser.
  • Det kjennes urettferdig at nærnaturen til mange mennesker raseres i dette tempoet, når det ikke engang kan vises til dokumentert klimaeffekt. De negative konsekvensene utbygginger gir for landskap, organismer, fugler og dyr er store og kan ikke tilbakestilles. Det oppleves også tungt for de som mister sitt nærområde til industriutbygging. Mange er følelsesmessig knyttet til naturen i nærområdet sitt, de har kanskje opplevelser og barndomsminner derfra som de ønsker å få muligheten til å dele videre med egne etterkommere.
  • Utbygging fratar kommende generasjoner muligheten for å oppleve nærnaturen slik våre forfedre og vi har kunnet gjort. Sprengning, veianlegg og oppstillingsplasser medfører inngrep som ikke kan reverseres.
  • I disse tider slår FN’s naturpanel alarm og ber oss gjøre grep for å bevare natur og artsmangfold. 145 forskere fra 50 land har utformet en FN-rapport, der det blant annet konkluderes med at tapet av natur representerer like stor trussel som klimaendringene. Dette må også sies å være en vektig grunn for å stoppe utbygging av landbasert vindkraft i Norge.
  • Det kjennes feil at raseringa skal skje i dette tempoet når Norge har allerede ren kraft pga. vannkraft. Det finnes andre løsninger som kan gi mer ren kraft ved å foreta mindre naturinngrep. Skal Norge bidra med mer grønn energi kan regjeringen først endre skatteregler slik at oppgradering av vannkraftverk blir mer lønnsomt. Forskere ved NTNU/Hydrocen har påpekt at oppgradering av eksisterende vannkraftverk kan gi oss mer ren kraft enn den planlagte satsinga på vindkraft.
  • Norge burde også ha kontroll over egne naturressurser om vi skal satse på utbygginger, og dermed sørge for eierskap i kraftverk selv. Slik er det ikke slik det nå satses, da vindkraftverk i hovedsak eies av utenlandske investorer.

Aures naturfortrinn bør bevares slik det er i dag, som et trekkplaster som gir mulighet for flotte opplevelser i naturens stillhet for fastboende, hyttebeboere, fugler og dyr.

Forkast nasjonal plan for vindkraft, gi ingen flere konsesjoner til vindkraftutbygging på land!

Mvh.

Jan Ivar Ulfsnes & Carina Østgaard Ulfsnes