Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 330617

Dato: 01.10.2019

Eg seier NEI til vindkraftindustri i norsk natur!

* Utbygging av vindindustri har store negative konsekvensar for natur og folkehelse.

* Vindturbinane fungera som drapsmaskinar overfor fuglane og insektene våre.

* Vindturbinane krever store naturøydeleggelsar under frakt og montering. For å få desse monsterturbinane opp på fjella må det lagast lange og breie tilkomstvegar på kryss og tvers i kuppert terreng opp til toppen og over fjellet. Mengder med sprengsstoff blir brukt. Skog må hoggast ned. Myr, små tjørn og vatn blir øydelagde. Total rasering! Og dette skjer i leveområda til dyr, fuglar og insekter! Kva med alle dyreartane, fugleartane og insektene som lever i desse områda? Skal ikkje dei ha ein del i ordet?

* Naturinngrepa er ikkje reversible, og øydeleggingane vil bli ståande for all framtid!

* Kva med folkehelsa? Natur og friluftsliv har stor verdi for trivsel, livskvalitet og helse.

* Lydforureining og skyggekast. Stor støyplage.

* Avskalling av mikroplast som dyr, fuglar og fisk får i seg.

* INFRALYD: Vindturbinane lagar lågfrekvent støy som er veldig farleg for mennesker og dyr.

* Produksjonen av turbinane er svært forureinande i andre land. Vindturbinblada er ikkje gjenvinnbare!

* Fare for forureining til vatn, elvar, bekkar og området rundt turbina som følgje av oljelekkasjar frå turbinane og fare for brann som følgje av varmgong.

* Visuell forureining.

* FN slår fast at tap av natur er ein lika stor trussel som klimaendringane!

STOPP! TA TIL FORNUFT! VI FÅR ALDRI NATUREN TILBAKE!