Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 200913

Dato: 30.09.2019

I forbindelse med Nasjonal ramme for vindkraft vil jeg uttrykke en svært sterk bekymring for konsekvensene videre utbygging av vindkraft i Norge vil medføre. Nedenfor følger noen av årsakene til denne bekymringen.

Et negativt klimaregnskap

Et av hovedargumentene for å bygge ut vindindustri er å sørge for "grønn" og bærekraftig energi. Når man er vitne til hvordan utbyggingen av vindindustrien i urørt norsk natur foregår, synes det ganske klart at dette verken er bærekraftig, naturvennlig eller klimavennlig. I mange tilfeller graves det opp store arealer med myrområder som er blant våre viktigste karbonlagre. Det sprenges og graves milevis av veier og områder der turbinene skal stå, med de utslipp fra bl.a anleggsmaskiner som dette medfører. Det brukes hundrevis av tonn med stål og betong til fundamentene som gir et stort klimaavtrykk. Til selve de enorme turbinene brukes de ufattelige mengder stål, komposittmaterialer, sjeldne jordarter og andre metaller det krever store mender energi å utvinne, produsere og transportere. At det legges fram et grundig klimaregnskap som tar hensyn til hele livssyklusen til en vindturbin fra utvinning av metaller og materialer, via produksjon til transport, montering og grunnarbeid er det minste man kan kreve av slike enorme industriutbygginger.

Forurensing

Produksjon og drift av vindturbiner fører til store utslipp. Blant annet kreves det store mengder sjeldne jordarter og metaller i produksjon av vindturbiner. En stor del av disse stoffene utvinnes i Kina der giftige utslipp fra selve utvinningen og klimagassutslipp fra tilknyttede kullkraftverk er voldsomme, i tillegg til at det tas lite hensyn til helse, miljø og sikkerhet for arbeiderne. Bladene som brukes på vindturbinene er produsert av komposittmaterialer som over noen år slites ut av vind, regn, snø osv. Dette medfører omfattende spredning av mikroplast i vindindustriområdene som gir negative konsekvenser for natur og miljø. Utslitte vindturbinblader vil i årene fremover representere et stort avfallsproblem ettersom disse har en levetid ned mot 10 år. Med slike dimensjoner som slike blader har vil dette bli en vanskelig sak å løse. I tillegg medfører vindturbiner en stor risiko for giftige utslipp ved lekkasje fra hydraulikkoljer som benyttes i turbinene. En del steder etableres vindindustri i områder med drikkevannskilder, noe som i seg selv er svært bekymringsverdig.

Negative konsekvenser for fugle- og dyreliv

I konsesjonene som er gitt til landbasert vindkraft så langt har det i flere tilfeller vist seg at det i liten eller ingen grad har blitt tatt hensyn til den skaden vindindustrien påfører fugle- og dyrelivet. Blant annet har det flere steder blitt advart om store konsekvenser for rødlistede fuglearter, deriblant rovfugler, som ikke har blitt hensyntatt. Det er ingen tvil om at videre utbygging av vindindustri vil ha store negative konsekvenser for fuglelivet i områdene der vindturbiner bygges. Tysk forskning har også påvist at en enkelt vindturbin kan drepe omkring 1200 kg insekter pr år: https://www.nrk.no/norge/tysk-vindkraft-dreper-1200-tonn-insekter-arlig-1.14565780. I vår tid da verdens insektsbestander er i sterk tilbakegang og folk flest oppfordres til å legge best mulig tilrette for insektene våre, er det helt bakvendt å bygge ut vindindustri som opplagt er til stor skade for insektene.

Enorme og irreversible naturødeleggelser

Som kjent medfører utbygging av vindindustri i norsk natur enorme naturødeleggelser. At disse utbyggingene i tillegg ofte legges til inngrepsfrie naturområder (INON) er helt uforståelig! Det er kjent at en av de største truslene for livet på vår klode i dag er menneskets forbruk av landarealer. Derfor er det imot all fornuft å fortsette utbyggingen av vindindustri på land i Norge. Å anlegge industrianlegg i et kupert norsk fjell- og kystlandskap fører til irreversible inngrep som aldri lar seg gjenopprette. Fjell som er sprengt, myrer som er gravd opp, bekker som er flyt igjen, fiskevann som er ødelagt og beiteområder for reinen som er rasert lar seg aldri rehabilitere! At man gjennomfører slike ødeleggelser for å sette opp vindturbiner som har en levetid på kun omkring 25 år er fullstendig uhørt!

I tillegg finnes mange andre argumenter mot utbygging av vindkraft i Norge. Eksempler på dette er infralyd som har negativ påvirkning på mennesker og dyr, ustabil strømproduksjon som vindindustri medfører, økte strømpriser og nettleiepriser for norske husholdninger og bedrifter og at norske kommuner sitter igjen med lave inntekter og få arbeidsplasser i forhold til det som ofte forespeiles i planleggingen av slike anlegg.

På bakgrunn av blant annet momentene ovenfor, ber jeg NVE om å droppe Nasjonal ramme for vindkraft, samt trekke tilbake alle gitte konsesjoner for vindkraft og å kreve øyeblikkelig stans i alle pågående utbygginger i Norge. Slike utbygginger tjener verken landet, folket, naturen eller klimaet og må derfor stoppes umiddelbart!