Forsiden

Høringssvar fra Kvinesdal Rock Klatreklubb

Dato: 26.09.2019

Til Olje- og energidepartementet

Høringsvar vedr. NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.


Kvinesdal Rock klatreklubb med sine 69 antall medlemmer ønsker ingen vindkraftutbygging i nærheten av våre klatreområder på Sletafjell i Åseral (kalt Slettafjell av klatrere), Lindalsfjellet og Juvasstølfjellet. Videre er vi også sterkt i mot vindkraftutbygging på og i nærheten av Knabekniben og Fjotland/rågeland i Rogaland. Se vedlegg for eksakte koordinater.


Kvinesdal rock klatreklubb som ligger under Norges Klatreforbund (NKF) legger NKFs strategiplan til grunn hvor våre verdier, ansvar og interesser tilsier at vi skal verdsette:

gleden ved bevegelse, trening, lek, naturopplevelser og vennskap;

at vi tar ansvar for naturen og utøver sporløs ferdsel og

at vi tar vare på klatringens etikk og tradisjon.


NKF og klatreklubbene skal engasjere seg ved å arbeide for å sikre muligheter til klatring i urørt og støyfri natur, videre skal vi jobbe for å fremme klatrernes interesser når det legges fram planer om nye inngrep som berører klatreområder.I tillegg ønsker også NKF å å få registrert sine klatrearenaer som friluftsområder slik at disse skal kunne skjermes for tekniske inngrep og på denne måten samtidig bidra til at viktige naturområder ikke forringes.


Sporløs ferdsel er noe som står sentralt i utøvelse av fjellklatring i Norge og som vi lærer opp våre barn og nye innen klatring til å etterstrebe. Av den grunn (sporløs ferdsel) kan det se ut som vår aktivitet i de nærliggende klatreområdene våre ikke er registrert i forslaget til nasjonal ramme for vindkraft.


Det er derfor viktig for Kvinesdal klatreklubb å både vise til aktivitet i de utpekte områdene for vindkraft i våre nærområder og gi et klart svar på at vi ikke ønsker vindkraftutbygging i våre klatreområder.

Vi stiller oss dermed bak det grundige høringsvaret til Christianssand klatreklubb. (vedlegg) i tillegg til disse områdene ønsker vi ingen vindkraftutbygging rundt Knabeniben eller Krågeland som ligger innenfor rammeplanen for vindkraftutbygging i Rogaland.
Videre stiller vi også oss bak Kvinesdal Kommunes høringsvar.


Bjørn Erik Egeland

Leder Kvinesdal Rock klatreklubb.

Vedlegg