Forsiden

Høringssvar fra Erik Hammer

Dato: 30.09.2019

Takk for at vi får mulighet til å gi innspill i forbindelse med arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land. Det er skjedd en stor oppvåkning blant mange i Norge i løpet av det siste halvannet året, hva utbygging av vindkraft på land medfører. Etter hvert som store og omfattende inngrep skjer i norsk natur, og turbinene har blitt reist, så er det også kommet frem flere aspekter ved vindkraftutbyggingen, både vedrørende konsesjonsprosesser, lokalsamfunn og lokaldemokrati som overkjøres, omfattende naturinngrep, økonomiske incentiv som ligger bak det kraftige skaleringen i utbygging etc.


Jeg er bosatt i Rogaland, og bruker mye av min fritid i den rogalandske naturen. Rogaland har ofret mye natur til vannkraften. Vi har foreløpig ikke en eneste nasjonalpark. Nesten samtlige vassdrag er berørt av vannkraft. Det er allerede gitt mange konsesjoner til vindkraft, og det er allerede bygget ut flere av dem. På toppen av dette kommer Nasjonal ramme for vindkraft som peker på enda flere aktuelle områder.


Det er noe vindkraftutbygging med små turbiner på Jæren som jeg synes er akseptabel, fordi det er bygget i naturlandskap, og man kan i stor grad restaurere naturlandskapet tilbake til slik det var før, den dagen vindkraften skal opphøre. Men de inngrepene vi ser er planlagt, og som skjer i Bjerkreimsheiene, Sandnes, Vardafjell, Gilja, Egersund, Haugalandet, er direkte ødeleggende for norsk natur. Det er her Langfjellene møter havet. Kupert landskap sprenges og jevnes ut med store omfattende inngrep for hver eneste turbin. Det kreves enorme arealer av urørt og vakker natur. Vi snakker om geologiske fenomener som burde stått på Unescos verdensarvliste som i dag sprenges bort for at det skal monteres vindturbiner for 15-20 års tjeneste.


Nasjonal ramme peker utelukkende på områder som ødelegger natur, landskap, friluftsliv, biologisk mangfold, dyreliv og vil også være skadelig for fremtidig norsk turismesatsing.
Jeg ber derfor innstendig om at alle områder i natur fjernes i Nasjonal ramme.


Nasjonal ramme tar ikke tilstrekkelig hensyn til natur, biologisk mangfold, dyreliv og friluftsliv. Konsekvensene ved å åpne for utbygging i områdene som foreslås er store, og de kommer i tillegg til allerede tildelte konsesjoner. Hensynet til naturens egenverdi er fullstendig fraværende. Det er ikke gjort gode nok konsekvensutredninger med tanke på at vindkraften skal bygges i natur.
Stopp bygging av vindkraftverk i Rogaland!


I tillegg til overstående mer generelle innspill , ønsker jeg å gi følgende spesifikke innspill:


1. Gjør en grundig evaluering av de vindkraftanlegg som er utbygget allerede før nye planer legges og nye konsesjoner tildeles
Evalueringen må omfatte konsesjonsregler inkl. søknadsprosess og tildeling, ansvar for avhending, skatteforhold, lokal forankring, involvering og nabovarsling, kommunale planer, endringer av prosjekter, registrerte konsekvenser for flora og fauna, naboplager med mer. Evalueringen er også nødvendig som grunnlag for å vurdere framtidige søknader om ny konsesjon av eksisterende kraftverk, søknader om utvidelser, vurdere behov for reduksjon av turbiner, eller ved nedleggelse og fjerning av anlegg. Revisjon/søknader om fornyet konsesjon og endringer/nedleggelser må være gjenstand for vurdering iht. eksklusjonskriteriene i nasjonal ramme.

2. Nasjonal ramme for vindkraft må inngå i en helhetlig vurdering av kraftbehov, hvor alternativer til ny fornybar energi vurderes samlet og opp mot hverandre
Nasjonal ramme er utilstrekkelig som beslutningsgrunnlag for å ta stilling til videre utbygging av vindkraft i Norge. Det savnes en total sammenstilling av kraftbehov og mulige løsninger inkludert ENØK-tiltak, oppgradering av eksisterende vannkraftverk, solenergi, jordvarme med mer. Det må også sikres like vilkår for ulike typer kraft. Det skal koste å ødelegge natur, natur er det mest verdifulle arealet vi som samfunn forvalter.

3. Konsekvensanalyser og eksklusjoner må klarlegges
Eksklusjonsanalysene må beholdes og kvalitetssikres, og kunnskap som er under utarbeidelse må inkluderes. Dette gjelder bla. kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder som ferdigstilles i alle kommuner snart, naturkartleggingene NiN (økologisk grunnkartet for Norge) må fremskyndes og KULA områdene (kulturlandskap av nasjonal betydning – kartlegging/registrering ferdigstilles ila. 2020) må inkluderes, for å nevne noen.

4. Natur- og friluftslivsverdiene må sikres for kommende generasjoner
Rogalandsnaturen har allerede blitt utsatt for svært mange inngrep og blir stadig truet fra flere hold, ikke bare fra vindkraftutbygging. Vannkraft/småkraft, nettutvikling, samferdsel, voksende byer og tettsteder (tross intensjoner om fortetting), massehåndtering, havbruk (også på land), og annen industri tar stadig mer av naturen som artene trenger og som friluftslivet er tuftet på. Vindkraftverk, med stadig voksende turbiner nå opp mot 250 m høye og større og rettere veier, vil være en forstyrrelse på lang avstand og vil legge begrensinger på fri ferdsel. I tillegg kommer lyd og alle de andre forstyrrelsene som er godt kjent samt verst av alt, de irreversible inngrepene. Konsekvenser for helse er langt mer enn tapt turterreng og risiko for iskast.

5. Landskap, flora, fauna og biologisk mangfold
Erfaringene så langt fra både konsesjonsprosessene og fra inngrepene gir grunnlag for spesiell bekymring for fugletrekkene som følger over land langs hele kysten, og jeg mener at NVEs behandling av temaet kan sees som direkte useriøst. Hjortevilt blir skadet av skjæringer og i fyllinger med skarp steinmasse, viltrutene som har blitt fulgt i tusenvis av år blir sperret og rovfugl og ryper dør også her. Vindkraftverkene under oppføring nå er noe helt annet enn det lokalpolitikere og grunneiere ble forespeilet da konsesjonene ble behandlet. Teknologien er under utvikling, og det er en betydelig belastning på naturverdiene. Inngrepene gir varige skader i landskapet. Etablering av veier og fundamenter på myr må også forbys for å sikre konsekvent miljø- og klimalovgivning.

6. Gjennomfør nye utredninger!
Konsesjonsgitte, men ikke igangsatte prosjekt må utredes på nytt pga. foreldede planer, mer kunnskap, endrede prosjekter, mangelfulle konsekvensutredninger og/eller vedtak på tross av stor konsekvensgrad. Totalt seks (6) ikke påbegynte kraftverk i Rogaland må utredes på nytt: Tre kraftverk i Tysvær kommune, Faurefjell i Bjerkreim, Gilja i Gjesdal og Sandnes vindkraftverk. Dette er kraftverk med store lokale belastninger, konsekvenser for fugleliv, lokalt friluftsliv og dessuten for turisme. Gilja og Sandnes Vindkraftverk vil for eksempel være svært godt synlige fra Prekestolen, Lysefjorden og Frafjordheiene.

Forholdene rundt utbygging av Vardafjell vindkraftverk er så graverende at byggingen bør stanses umiddelbart. Forholdene omfatter endringer i eierskap og anlegg, avstand til bebyggelse, støyforhold, høyere turbiner og konsekvenser for fugler og lokalt friluftsliv (ødelegger flere turistforeningsløyper).

Vi er mange som de sist e årene i vantro har sett omfattende inngrep i norsk natur og blitt hensatt i sjokktilstand når det går opp for oss hva som er ferd med å skje. Tidenes mest arealkrevende sak i norsk historie er nettopp det omfattende arealet som nå er i spill knyttet til utbygging av vindkraft. At dette skjer, og flere steder i landet har skjedd, så tilsynelatende skjult for folk flest, og så fordekt for lokalpolitikere (som i ettertid har skiftet syn på saken) er et stort demokratisk problem. At disse omfattende og ødeleggende inngrepene får skje med en konsesjonstildeling som ikke behandles åpent , hvor resultatene er helt andre installasjoner og inngrep enn hva man har søkt om, er direkte skadelig for rettstaten Norge. Det oppleves mer gjennomregulert og strengere å bygge garasje i hagen, enn hva en vindkraftutbygger møter av krav til sin utbygging, hvor avvikene er omfattende ift. hva som søkes for og hva som endelig kommer opp. Her har direktoratet, regjeringen og Stortinget en jobb å gjøre med å rydde opp i regelverket, avstemme lovverket og sørge for at rettsstaten virker rettferdig for både utbyggere og vanlige innbyggere.

Lykke til med videre behandling!
Vennlig hilsen,
Erik Hammer