Forsiden

Høringssvar fra Jorunn Larsen

Dato: 30.09.2019

Høringssvar til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Utbygging av vindmøller på land fører til store naturødeleggelser i form av tap av store mengder fugl, insekter og naturarealer. I følge FNs naturpanel, er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å unngå en økologisk krise med tap av vårt biologiske mangfold og store klimaendringer: å stanse ødeleggelse av naturarealer. Å bygge ut vindmøller på land fører derfor ikke til en løsning på vår tids store miljøutfordringer: klimaendringer og tap av biologisk mangfold, men utbyggingen bidrar til å øke tap av biologisk mangfold og vil redusere karbonlagringen i myr og skog.

Jeg er derfor imot utbygging av vindmøller på land og ønsker at alle utbyggingsplaner stanses umiddelbart.

med hilsen

Jorunn Larsen

Bliksheia 62

Kristiansand