Forsiden

Høringssvar fra Knut Zachariassen

Dato: 01.10.2019

Viser til NVEs rapport om nasjonal plan for vindkraftverk (NVE-rapport 12/2019), spesielt omtalen av området "Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold". I rapporten side 187 står det:

"Rundt det utpekte området, særlig i nordøst, er det en del områder som ikke er ekskludert, men som ikke inngikk i analyseområder. Dette skyldes blant annet at vindhastigheten ikke er så høy. Sett i ettertid kunne analyseområde 4 vært noe større, slik at også disse områdene kunne blitt analysert. Ved oppdatering av rammen kan det dermed være aktuelt å utvide området."

Denne potensielle utvidelsen utgjør området rundt Haieren og Skibergfjell. Området rundt Vestfolds høyeste fjell er et populært og viktig turområde for befolkningen i nordre Vestfold. Det er nå blitt kjent hvor store skader vindkraftindustrien skaper i landskapet, og jeg kan ikke godta en slik rasering. Vassdraget med Haieren og Øksne er også allerede sterkt belastet på grunn av vannreguleringene i forbindelse med Hakavik kraftverk på vestsiden av Eikeren. Ytterligere utbygging i dette området er derfor ikke akseptabelt.

Jeg gir for øvrig min fulle støtte til "Felles høringsuttalelse fra 51 frilufts-, naturvern og brukerforeninger i Vestfold, Telemark og Buskerud", de har gjort en grundig jobb som viser hvorfor hele hele området må fjernes fra nasjonal plan. Samtidig ber jeg om at området rundt Haiern og Skibergfjell også ekskluderes fra planen.

Med hilsen

Knut Zachariassen